De gardă în 2016? Pentru ce?

Aces­ta este ulti­mul număr al Zia­ru­lui de Gar­dă din acest an. E al 13-lea an de când exis­tă Zia­rul de Gar­dă și nici­u­nul nu a fost ușor. Ba chiar unii ani au fost com­pli­ca­ți de-a bine­lea, cu mul­te obs­ta­co­le, cu pro­ce­se judi­ci­a­re, cu ame­nin­ță­ri, cu dure­ri de cap, cu dez­a­mă­gi­ri. Dar nici­o­da­tă nu au fost sufi­cien­te pro­ble­me ca să ne per­mi­tem să ne oprim.

Nici acest an, 2016, nu a fost sim­plu. Ne-a nemul­țu­mit foar­te mult fap­tul că insti­tu­ți­i­le sta­tu­lui nu au ofe­rit infor­ma­ția de care am avut nevo­ie, că ne-au luat și mii de lei pen­tru acce­sul la infor­ma­ție, că am avut câte­va dosa­re com­pli­ca­te în instan­ță, că auto­ri­tă­ți­le sta­tu­lui nu au răs­puns la cere­ri­le orga­ni­za­ți­i­lor de media să dis­cu­te des­pre poli­ti­ci­le de dezvol­ta­re a pre­sei inde­pen­den­te și că au igno­rat, în fond, să reac­țio­ne­ze la majo­ri­ta­tea inves­ti­ga­ți­i­lor jur­na­lis­ti­ce din R. Mol­do­va. Dar aces­te și mul­te alte difi­cul­tă­ți nu înseam­nă decât un mare imbold să mer­gem îna­in­te.

ZdG va con­ti­nua să apa­ră în 2017 dato­ri­tă câtor­va fac­to­ri: pen­tru că jur­na­liș­tii de inves­ti­ga­ție se simt inte­re­sa­ți să facă mai mul­te anche­te repor­te­ri­cești atun­ci când nive­lul corup­ți­ei și al acțiu­ni­lor obs­cu­re ale pute­rii sunt în creș­te­re, atun­ci când drep­tu­ri­le omu­lui se încal­că și atun­ci când e mai mult jur­na­lism con­tro­lat poli­tic decât jur­na­lism poli­tic.

ZdG va apă­rea la anul pen­tru că e cre­at de o echi­pă de repor­te­ri tine­ri, care țin mult la jur­na­lis­mul de cali­ta­te și care nu renun­ță la ceea ce le pla­ce să facă, chiar dacă e com­pli­cat.

Dar prin­ci­pa­lul, avem citi­to­ri, avem o comu­ni­ta­te minu­na­tă de abo­na­ți la ZdG, care soli­ci­tă, urmă­resc și con­su­mă ZdG. Ne bucu­răm enorm că și la anul vom fi împre­u­nă. Deși nu cunoaș­tem cifre­le defi­ni­ti­ve des­pre tiraj, este deja cunos­cut fap­tul că exis­tă câte­va mii de per­soa­ne care au abo­nat ZdG pen­tru anul vii­tor. Aceas­ta este pri­ma garan­ție că ZdG va con­ti­nua.

La anul avem mult de lucru. Repu­bli­ca Mol­do­va rămâ­ne prin­tre cele mai corup­te din regiu­ne, cali­ta­tea vie­ții nu se îmbu­nă­tă­țeș­te, mili­ar­dul nu a fost găsit. Vom lucra asu­pra tutu­ror aces­tor pro­ble­me, dar vom con­ti­nua să cău­tăm și vești bune, oame­ni deo­se­bi­ți, să venim cu idei spe­ci­a­le, acti­vi­tă­ți noi care meri­tă să fie cunos­cu­te și care vor adu­ce curaj, inte­res, pasiu­ne pen­tru dezvol­ta­re și ten­din­țe de schim­ba­re în R. Mol­do­va.

În pri­mul număr al anu­lui vii­tor vom publi­ca, ca de obi­cei, rapor­tul de acti­vi­ta­te al ZdG pen­tru anul 2016, cu toa­te câte am reu­șit să le facem. Vom publi­ca și date des­pre per­soa­ne­le, orga­ni­za­ți­i­le și pro­iec­te­le care au făcut ZdG posi­bil. Vom publi­ca și un plan de lucru pen­tru anul 2017 și vom adu­ce câte­va schim­bă­ri inte­re­san­te în ZdG.

Vă aștep­tăm să ne reîn­tâl­nim în 2017, mai mul­ți și mai infor­ma­ți. La mul­ți ani!


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul să nu publicăm sau să ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ură de rasă, religie și sex.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *