Atac asupra numerarului

În timp ce la noi a avut loc „fur­tul seco­lu­lui”, adi­că fur­tul mili­ar­du­lui, dar şi mul­te alte scur­ge­ri din sis­te­me­le ban­car şi de stat, resi­mţi­te atât de dure­ros, în res­tul lumii se pre­gă­teş­te fur­tul mile­ni­u­lui. În ulti­me­le dece­nii, pas cu pas, se îna­in­tea­ză spre abo­li­rea bani­lor rea­li şi sub­sti­tu­i­rea lor cu bani elec­tro­ni­ci.

Sco­pu­ri­le invo­ca­te, ca de obi­cei, de către poli­ti­cie­ni şi „lide­ri de opi­nie” sunt, desi­gur, nobi­le. Nume­ra­rul ar fi „demo­dat”, ar fi în folo­sul forţe­lor tene­bre din soci­e­ta­te: tero­ri­ş­ti, spă­lă­to­ri de bani, tra­fi­canţi de dro­gu­ri, dar şi cei care mun­cesc „la negru”. Mai mult decât atât, un sis­tem care ope­rea­ză doar cu bani elec­tro­ni­ci ar uşu­ra băn­ci­lor cen­tra­le „ges­tio­na­rea” masei mone­ta­re, injec­ta­rea „lichi­di­tă­ţii” în sis­tem (vasăzi­că, cre­a­rea de bani noi din aer).

Pen­tru mulţi din­tre noi, aşa ceva sună a ”teo­rie con­spi­ra­ţi­o­nis­tă”. Bine­înţe­les, ulti­mul ter­men este folo­sit infla­ţi­o­nist pen­tru aproa­pe ori­ce mani­fes­ta­re de scep­ti­cism faţă de ”bune­le intenţii” ale cla­se­lor de la guver­na­re. Noi ştim doar cât de altrui­ş­ti, devo­ta­ţi bine­lui comun sunt aces­tea!

Dar să exa­mi­năm fap­te­le deve­ni­te rea­li­ta­te. În mul­te ţări deja s-au intro­dus limi­te maxi­me pen­tru folo­si­rea nume­ra­ru­lui. Ast­fel, plă­ţi­le ”cash” cu sume mai mari devin ile­ga­le. Con­form revis­tei ger­ma­ne ”Focus”, doar Ger­ma­nia, Islan­da, Cipru, Litu­a­nia, Leto­nia, Slo­ve­nia şi Aus­tria nu ar avea ast­fel de limi­te. În Ita­lia nu se per­mit plă­ţi în nume­rar înce­pând cu 3000 de euro; amen­zi­le pen­tru neres­pec­ta­re por­ne­sc şi ele de la 3000 de euro. În Franţa, limi­ta este deja de 1000 de euro la vân­ză­ri ofi­ci­a­le. În schimb, în Polo­nia şi Croa­ţia, limi­ta este com­pa­ra­tiv îna­l­tă, de 15 000 de euro.

Aces­te ten­dinţe ar tre­bui să ne facă sus­pi­cioşi. Argu­men­tul anti­te­ro­rist pare foar­te ipo­crit, atun­ci când, pe de o par­te, se pro­mo­vea­ză imi­gra­rea în masă, fără con­troa­le, a mili­oa­ne de per­soa­ne, prin­tre care, potri­vit chiar unor sur­se ofi­ci­a­le ale ser­vi­ci­i­lor secre­te din SUA, foar­te pro­ba­bil, se află şi actu­a­li şi potenţi­a­li terorişti-islamişti, iar pe de altă par­te, întrea­ga popu­la­ţie UE devi­ne sus­pec­tă în mod gene­ra­li­zat şi este leza­tă în drep­tu­ri­le sale eco­no­mi­ce.

În afa­ră de aceas­ta, con­fis­ca­rea bani­lor pri­va­ţi pen­tru a sal­va băn­ci­le în tim­pul cri­zei din Cipru din 2012 — 2013 sau con­fis­ca­rea auru­lui cetă­ţe­ni­lor în SUA în 1933 sub preşe­din­te­le Roo­se­velt (dar nu numai) ofe­ră un indi­ciu că auto­ri­tă­ţi­le au puţi­ne scru­pu­le în a depo­se­da popu­la­ţia de rând de eco­no­mi­i­le ei. În cazul în care deţi­ne­rea de bani în nume­rar se inter­zi­ce sau, cel puţin, se îngre­u­nea­ză, se des­chid toa­te porţi­le pen­tru abuz. Un sis­tem com­plet elec­tro­nic ar fi, desi­gur, un vis pen­tru eli­te­le actu­a­le de la noi. Dacă până acum era nece­sar de a spar­ge case pri­va­te, într-un vii­tor care, sper, poa­te fi evi­tat totu­şi prin rezis­tenţă civi­că, ave­rea popu­la­ţi­ei va fi acce­si­bi­lă la dis­tanţă de un sin­gur cli­ck. Iar opo­nenţi­lor poli­ti­ci pur şi sim­plu li se vor blo­ca con­tu­ri­le şi, gata, reţe­ta per­fec­tă pen­tru noul tota­li­ta­rism – şi de aceas­tă dată, ca şi în URSS, în nume­le teh­no­cra­ţi­lor şi al „pro­gre­su­lui”.


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul sa nu publicam sau sa ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ura de rasă, religie și sex.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *