Atac asupra numerarului

În timp ce la noi a avut loc „fur­tul seco­lu­lui”, adică fur­tul mili­ar­du­lui, dar şi multe alte scur­geri din sis­te­mele ban­car şi de stat, resi­mţite atât de dure­ros, în res­tul lumii se pre­gă­teşte fur­tul mile­ni­u­lui. În ulti­mele dece­nii, pas cu pas, se îna­in­tează spre abo­li­rea bani­lor reali şi sub­sti­tu­i­rea lor cu bani elec­tro­nici.

Sco­pu­rile invo­cate, ca de obi­cei, de către poli­ti­cieni şi „lideri de opi­nie” sunt, desi­gur, nobile. Nume­ra­rul ar fi „demo­dat”, ar fi în folo­sul forţe­lor tene­bre din soci­e­tate: tero­ri­şti, spă­lă­tori de bani, tra­fi­canţi de dro­guri, dar şi cei care mun­cesc „la negru”. Mai mult decât atât, un sis­tem care ope­rează doar cu bani elec­tro­nici ar uşura băn­ci­lor cen­trale „ges­tio­na­rea” masei mone­tare, injec­ta­rea „lichi­di­tă­ţii” în sis­tem (vasăzică, cre­a­rea de bani noi din aer).

Pen­tru mulţi din­tre noi, aşa ceva sună a ”teo­rie con­spi­ra­ţi­o­nistă”. Bine­înţe­les, ulti­mul ter­men este folo­sit infla­ţi­o­nist pen­tru aproape orice mani­fes­tare de scep­ti­cism faţă de ”bunele intenţii” ale cla­se­lor de la guver­nare. Noi ştim doar cât de altrui­şti, devo­taţi bine­lui comun sunt aces­tea!

Dar să exa­mi­năm fap­tele deve­nite rea­li­tate. În multe ţări deja s-au intro­dus limite maxime pen­tru folo­si­rea nume­ra­ru­lui. Ast­fel, plă­ţile ”cash” cu sume mai mari devin ile­gale. Con­form revis­tei ger­mane ”Focus”, doar Ger­ma­nia, Islanda, Cipru, Litu­a­nia, Leto­nia, Slo­ve­nia şi Aus­tria nu ar avea ast­fel de limite. În Ita­lia nu se per­mit plăţi în nume­rar înce­pând cu 3000 de euro; amen­zile pen­tru neres­pec­tare por­nesc şi ele de la 3000 de euro. În Franţa, limita este deja de 1000 de euro la vân­zări ofi­ci­ale. În schimb, în Polo­nia şi Croa­ţia, limita este com­pa­ra­tiv îna­ltă, de 15 000 de euro.

Aceste ten­dinţe ar tre­bui să ne facă sus­pi­cioşi. Argu­men­tul anti­te­ro­rist pare foarte ipo­crit, atunci când, pe de o parte, se pro­mo­vează imi­gra­rea în masă, fără con­troale, a mili­oane de per­soane, prin­tre care, potri­vit chiar unor surse ofi­ci­ale ale ser­vi­ci­i­lor secrete din SUA, foarte pro­ba­bil, se află şi actu­ali şi potenţi­ali terorişti-islamişti, iar pe de altă parte, întreaga popu­la­ţie UE devine sus­pectă în mod gene­ra­li­zat şi este lezată în drep­tu­rile sale eco­no­mice.

În afară de aceasta, con­fis­ca­rea bani­lor pri­vaţi pen­tru a salva băn­cile în tim­pul cri­zei din Cipru din 2012 — 2013 sau con­fis­ca­rea auru­lui cetă­ţe­ni­lor în SUA în 1933 sub preşe­din­tele Roo­se­velt (dar nu numai) oferă un indi­ciu că auto­ri­tă­ţile au puţine scru­pule în a depo­seda popu­la­ţia de rând de eco­no­mi­ile ei. În cazul în care deţi­ne­rea de bani în nume­rar se inter­zice sau, cel puţin, se îngre­u­nează, se des­chid toate porţile pen­tru abuz. Un sis­tem com­plet elec­tro­nic ar fi, desi­gur, un vis pen­tru eli­tele actu­ale de la noi. Dacă până acum era nece­sar de a sparge case pri­vate, într-un vii­tor care, sper, poate fi evi­tat totuşi prin rezis­tenţă civică, ave­rea popu­la­ţiei va fi acce­si­bilă la dis­tanţă de un sin­gur click. Iar opo­nenţi­lor poli­tici pur şi sim­plu li se vor bloca con­tu­rile şi, gata, reţeta per­fectă pen­tru noul tota­li­ta­rism – şi de această dată, ca şi în URSS, în numele teh­no­cra­ţi­lor şi al „pro­gre­su­lui”.


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.