Hărţi şi palme, între Dodon şi Putin

În cadrul pri­mei sale vizi­te în cali­ta­te de preşe­din­te la Mosco­va, Igor Dodon a pri­mit în dar de la preşe­din­te­le Rusi­ei, Vla­di­mir Putin, o har­tă. Har­ta repre­zin­tă un docu­ment din seco­lul XVIII şi e dese­na­tă de ita­li­a­nul Bar­to­lo­meo Bor­ghi, repre­zen­tând hota­re­le Mol­do­vei de atun­ci.

Micul Putin i-a dat nou­lui Dodon aceas­tă har­tă, ca să îi gâdi­le aces­tu­ia gran­do­ma­nia mol­do­ve­neas­că, dar de fapt, cado­ul a venit ca o pal­mă, şi ”ţari­o­kul” de la Chi­şi­nău se pre­gă­teş­te să îi răs­pun­dă lui Putin cu ace­ea­şi mone­dă.

În cadrul unei con­fe­rinţe de pre­să susţi­nu­te ime­di­at după întâl­ni­rea cu Putin la sedi­ul agenţi­ei de pre­să TASS de la Mosco­va, Dodon a dat pri­ma pal­mă. El şi-a expri­mat regre­tul că în 1812 Impe­ri­ul Rus nu a ane­xat întreg teri­to­ri­ul Mol­do­vei, ci s-a oprit la Prut. ”Dacă Impe­ri­ul Rus nu s-ar fi oprit la Prut, am fi avut acum o Mol­do­vă între­gi­tă”, a spus preşe­din­te­le Repu­bli­cii Mol­do­va cu tris­teţe în glas, dând de înţe­les că Impe­ri­ul Rus a fost atât de slab, încât s-a îne­cat la Prut.

Vădit supă­rat, Dodon con­si­de­ră că nu a meri­tat un gest atât de ofen­sa­tor de la preşe­din­te­le Rusi­ei.

Pri­ma ofen­să con­stă în fap­tul că har­ta este dese­na­tă de un ita­li­an, adi­că euro­pean. Cum se poa­te ca un preşe­din­te al Fede­ra­ţi­ei Ruse, aflat în pli­nă cri­ză de rela­ţii euro­pe­ne, când o mulţi­me de ofi­ci­a­li ruşi sunt tre­cu­ţi pe lis­ta nea­gră a UE, când expor­tu­ri­le de măr­fu­ri ruseş­ti sunt res­pin­se pe pia­ţa UE, când mii şi mii de ruşi se sinu­cid prin alco­o­lism de răul Euro­pei, să-i dăru­ieş­ti unui preşe­din­te mol­do­vean, care toc­mai a dobo­rât dra­pe­lul UE la Chi­şi­nău, un obiect cre­at de un italian-european? Mai ales, că şi aşa româ­nii din Mol­do­va se con­si­de­ră urma­şi de daci, roma­ni, tra­ia­ni. O har­tă a Mol­do­vei dese­na­tă de un ita­li­an nu suge­rea­ză oare încă o dată că ”de la Râm ne tra­gem, din Dacia tra­ia­nă”? Şi dacă o har­tă veche e valo­roa­să, atun­ci e sim­plu ca activiştii-românişti de la Chi­şi­nău să scoa­tă rapid har­ta Impe­ri­u­lui Roman şi să facă un flash-mob la preşe­dinţie.

A doua ofen­să e şi mai gra­vă. De ce îi dă Putin lui Dodon, preşe­din­te ales în seco­lul XXI, o har­tă a Mol­do­vei din seco­lul XVIII? Îl iei la miş­to? Ce era atun­ci, în seco­lul ace­la, în Mol­do­va? Nici tu dru­mu­ri, nici tu inter­net, nici tu spi­ta­le, aşa, o fun­dă­tu­ră înglo­da­tă, unde se făcea come­rţ cu căru­ţe­le şi oame­nii pur­tau opin­ci, iar epi­de­mi­i­le de ciu­mă ames­te­cau glo­dul cu oame­ni dece­da­ţi.

Dacă e aşa, Igor Dodon îi va răs­pun­de lui Putin cu ace­ea­şi mone­dă, ba chiar mai bine – cu ace­ea­şi har­tă. Una veche şi bună. Se numeş­te ”Rusia kie­vea­nă”, cel mai tim­pu­riu stat slav, cu capi­ta­la la Kiev, avându-l ca domni­tor pe Vla­di­mir cel Mare. Vă ima­gi­na­ţi ce pal­mă va pri­mi Vla­di­mir cel Mic când va pri­mi har­ta domni­ei lui Vla­di­mir cel Mare, pe când Mosco­va nu exis­ta ca şi capi­ta­lă, ci doar ca o aşe­za­re pră­fu­i­tă, iar Kie­vul era ceta­tea de sca­un? Şi atun­ci, sta­tul rus a fost lan­sat, de fapt, de niş­te vare­gi, niş­te călă­to­ri nor­ve­gie­ni, adi­că Euro­pe­ni cu lite­ră mare. Chiar şi arma­te­le ruse în sta­tul Kie­vean erau con­sti­tu­i­te de lup­tă­to­ri nor­di­ci.

Sta­tul Kie­vean a domi­nat cir­ca două sute de ani. În tot acest răs­timp, domni­to­rii ruşi s-au tot căsă­to­rit cu fete euro­pe­ne, fii­ce ale regi­lor Polo­ni­ei, Franţei, Nor­ve­gi­ei, Unga­ri­ei. Reli­gia orto­do­xă rusă, insti­tu­i­tă atun­ci, a fost cre­a­tă în baza cărţi­lor orto­do­xe gre­ceş­ti, adi­că euro­pe­ne.

Lup­ta hărţi­lor între Dodon şi Putin va con­ti­nua. Ser­vi­ci­i­le secre­te l-au infor­mat pe Putin des­pre gân­du­ri­le şi supă­ră­ri­le lui Dodon, şi pre­gă­tesc un con­tra­a­tac. În cadrul urmă­toa­rei între­ve­de­ri între cei doi, Putin îi va înmâ­na lui Dodon o copie a poe­mu­lui lui Ale­xan­dr Puş­kin ”Ţari Dadon” (Ţarul Dodon), o isto­rie hila­ră des­pre un preşe­din­te care a căzut de pe tron şi nu s-a mai putut ridi­ca.

Marian Şura-Mura

! Acest text este un pamflet şi trebuie citit ca atare

Pam­fle­tul este o scri­e­re jur­na­lis­ti­că, care vizea­ză sen­zațio­na­lul prin exploa­ta­rea rea­li­tă­ții ime­di­a­te. El își pro­pu­ne să infor­meze, să for­meze dar și să amu­ze publi­cul, capa­bil „să gus­te” din tră­să­tu­ri­le meni­te să-l defi­neas­că drept spe­cie lite­ra­ră: sati­ra, paro­dia, iro­nia și umo­rul.

Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul să nu publicăm sau să ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ură de rasă, religie și sex.

13 comentarii

 1. Simion

  Ce pacat, ca Hitler nu a ocu­pat Mosco­va! N-am mi fi vor­bit asta­zi de Nowo-rasuri in nowa URSS. Adi­ca, hai sa adu­nam, Iva­ne, nis­te cio­la­ne din ce a lasat uri­a­sul mamut cu picioa­re de lut…URSS. Cu capi­ta­la Moksa-ulus, adi­ca bal­ta umpu­ti­ta. Biza­re­rie maca­bra, nu tara. Fune­sta Rus­sa­l­ka, nas­cu­ta dintr-o Hoar­da nepe­re­che, a apa­rut pe har­ta Euro­pei abia in sec. al XVII-lea. Mus­ca­lii nu sunt decat nis­te pri­mi­ti­vi spa­la­ti pe cre­ier ce se ali­men­tea­za din mis­ti­cism si cru­zi­me si-si dau duhul in con­di­tii sinis­tre. N-are nime­ni nevo­ie de ei, de “dra­gos­tea lor fra­teas­ca” de tip tataro-mongol cu aro­me de cizma gaurita-n tal­pa. De trei seco­le, ace­la­si bar­ba­rism suba­ni­ma­lic. Una e sa can­ti: Un sirag de pia­tra rara…”, Desteaptat-te Roma­ne…” si cu totul alt­ce­va e sa juri, asa cum a jurat vale­tul lui Pla­ha: -Scoala-te Rus­sie lala­ie, bal­ca­za, ocu­pan­ta, rasis­ta, depra­va­ta, nesta­tor­ni­ca, dugle­sa, dughi­nis­ta, malig­na, scro­fu­loa­sa si faloa­sa, fara isto­rie per­so­na­la, fara mora­la, fara onoa­re, ca ale tale sunt colo­ni­i­le si star­pi­tu­ri­le, gen Dodo­loa­ie mega-oaie, Zalu­da Zina­iu­da Grechiauna..Asa a fost, asa este, asa va fi mereu”.

  • Nikole Namenov

   Da, se pune intre­ba­rea, ai fi exis­tat tu atun­ci? Or erai sa lin­gi curul si sa sugi din alta par­te reun bur­ger

   • Eesti Vabariik

    Go Home, RuS­Si­an occu­pa­tion Army !
    De ce Rusia, lăți­tă pe jumă­ta­te de glob, e doar o țară , ne-divizată,
    iar noi – un mic teri­to­riu la o mar­gi­ne de Euro­pa
    tre­bu­ie să fim divi­zați și sepa­ra­ți de Româ­nia, Patria-mamă,
    căci așa doreș­te Oku­pant­ska­ia Rus­s­ka­ia Mati, lor ?

    • danilca

     Si toti­si noi sun­te­mi geti si nici de cum roma­ni. Daca eram uni­ti roma­nii nici nu cal­cau pico­rul pe teri­to­ri­ul daci­ei. Dar ne-au furat boga­ti­i­le si au ser­bat mai mult de trei luni din con­tul popo­ru­lui dac. Dar voi va numi­ti roma­ni mi scar­ba ca-i pro­sla­vi­ti pe nis­te cotro­pi­to­ri ai daci­ei care ,adi­ca au adus cul­tu­ra sta­tu­lui Dac. Rusi­ne voi care va pro­cla­ma­ti noi ne tra­gem de.la Roma, dar nu va pare ca Dacia sta la baza for­ma­rii Euro­pei. De ce toti isto­ri­cii care au des­cris Dacia aces­tea car­ti nu s-au pas­trat. Eu va spun uni­cul lucru ca la Vati­can tare nu iar pla­cea ca lim­ba daca sa unul din izvo­rul for­ma­rii lim­be­lor lati­ne roma­ne. Toti care vor scri comen­ta­rii citi­ti adevaruldespredaci.ro. si dupa ce-ia comen­ta­ti

     • Dănuț Unionist

      Nu citesc pos­tă­ri­le unor tipi rsi­fi­ca­ți cu nume de ocupanți- gen Danilka-
      Din vechea Dacie ne vine nume­le de Dănuț !

     • danilca

      poti sa nu cites­ti , dar daca esti roma­ni­zat , atun­ci dru­mul spre roma, dar noi bas­ti­na­sii de pe loc nuci oda­ta n-am fost sub jugul roma­ni­lor stu­di­a­za isto­ria. numi­rea si sfa­da ara­ta ca na-i ce spu­ne in baza isto­rie. de alde voi ati van­dut prin­ci­pa­tul mol­do­vei.

     • Nicu

      Roma­ni­zat, ce glu­ma buna. Bai lobo­to­mi­za­tu­le voi sun­te­ti roma­ni daca nu sti­ai. Nu ti-au spus aia de la mosco­va asta ? Uite unde e Roma­nia acum si unde a fost de cand s-a rupt de pri­e­te­nii rusi. E tim­pul ca si aceas­ta tara roma­neas­ca sa ni se ala­tu­re. O sa o duce­ti mai bine, poa­te nu de la ince­put, insa sigur copii vos­tri vor avea mai mul­te sanse

     • PepeneRosu

      Care ii Get care ii Mata­ha­la care ii Cur­va

      Drep­tul la opi­nie inca e in vigoa­re

   • Simion

    Cand noi ne bateam cu Dari­us, “ruS­Sii” ( ter­me­nul pro­vi­ne de la stat Kie­vean – RUS – la care Petru cel Enorm (mare) a ada­u­gat un S), man­cau paie. Or, una e sa ai stra­bu­ni un popor fau­ri­tor de drept si ordi­nar, adi­ca Daco-Roman, si alta sa te tra­gi din cal­mu­ci, pece­n­e­gi, tata­ri, mongo­li, nene­ti si alte de noroa­de din “Ichi­soa­rea popoa­re­lor”, “Jan­dar­mul Euro­pei”, “Impe­ri­ul Rau­lui”, vor­ba lui Rea­gan. “Toa­te popoa­re­le ii urasc pe “rus­si”. Dar cum sa fie alt­fel?” se intrea­ba Sf.Nicolae Kasatkin.Trasatura esen­ti­a­la a kat­za­pu­lui – bada­ra­nia, incul­tu­ra, hotia. In decurs de 70 de ani, mamu­tul russ URSS nu a inre­gis­trat nici o des­co­pe­ri­e­re. Titei, gaze, matri­o­s­kut­ze, pasle…Numai fala goa­la – tris­ta usoa­ra. Isto­rie de impru­mut, pli­na de bali­ne, min­ciu­ni. Si fur­ti­sa­gu­ri prin spi­o­naj. Ori dra­cu, ori rus­s­na­ku! Ori saca­lii, ori mus­ka­lii! “Pe ce pune mana rus­s­na­ku, ina­poi nu vezi”, scrie Gogol. Si totu­si, daca Hitler ar fi avut par­te de izban­da, am fi avut, asta­zi, par­te de o alta soar­ta. De o lume fara ruS­S­na­ci impu­ti­ti. Mult mai buna. Fara ben­zi­na­ria impe­ria­lis­ta, fara muji­ci intu­ne­ca­ti, putu­ro­si, batu­ti in cap, puti­ni­za­ti, fas­ci­zati, seto­si de san­ge si de hotii. Sa inve­te chi­ne­za! In 20 de ani, la Krem­lin, se va vor­bi doar chi­ne­za. Iar pra­vo­sal­va­ia lor va fi MUSULMANA.

  • PepeneRosu

   Azi ca si tine gin­des­te toa­ta Euro­pa si SUA.

   Asa ca pina la al tre­i­lea raz­boi mondi­al nu a mai ramas mult.

 2. Anatolie Mereuta

  Un pam­flet este o lucra­re care plea­ca de la doua lucru­ri rea­le si anu­me Rusia Kie­vea­na si prin­ci­pa­tul Moldovei,ambele exis­tand fie ina­in­tea Rusi­ei de azi,fie a Roma­niei de azi,asa ca daca noi cu Dodon am cere Roma­niei res­tul Moldovei,atunci si ukrai­nie­nii ar cere Rusiei,ci si res­tul din Rus­sia kieveana,ceea ce este mai mult decat Cri­me­ea lua­ta de Rusi acum,Acum daca vor­bim de un refe­ren­dum facut in Romania,cele 8 jude­te nici­o­da­ta nu vor vota sa vina la noi,cum a votat Gaga­u­zia si Trans­nis­tria sa se duca la Rusia,sau Crimeea,chiar daca­ar­ma­ta rusa ar fi in IASI,prin absurd evident,pt,ca Roma­nia nu-i neu­tra ca noi sau ca Ukraina,cand a fost atacata,ci este in UE si in NATO,,,

 3. CiakNoris

  Strin­ge­ti bani si indrep­ta­ti ero­ri­le isto­ri­ce

  Un raz­boi cos­ta bani.

 4. Rokfeler13

  Pen­tru mine e impor­tant ca fie­ca­re natie si fie­ca­re om sa se tra­s­neas­ca intre din­sul pen­tru ca in asa fel SINDICATUL CARE CONTROLEAZA LUMEA SE POATE MENTINE LA PUTERE

  mul­tu­mesc fra­ti Roma­ni si Rusi pen­tru inte­le­ge­re si cei care se numesc Basa­ra­be­ni sau Sta­ta­lis­ti tot.

  tra­s­ni­ti­va pe vecie

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *