Arhiva: Ştiri sociale

PNUD achiziționează medicamente pentru pacienții cu boli transmisibile și cronice

Pro­gra­mul Națiu­ni­lor Uni­te pen­tru Dezvol­ta­re (PNUD) a dema­rat lici­ta­ți­i­le publi­ce pen­tru achi­zi­țio­na­rea medi­ca­men­te­lor, des­ti­na­te bene­fi­ci­a­ri­lor pro­gra­me­lor națio­na­le. În acest scop, orga­ni­za­ția va alo­ca apro­xi­ma­tiv 80 mln de lei. Pri­me­le pre­pa­ra­te…