Arhiva: Ştiri justiţie

CSJ decide dacă dosarul DIASPORA va fi trimis spre reexaminare în fond! Avocați: „Instanțele de judecată au nevoie de VOINȚĂ, nu doar de temeiuri”

Dosa­rul Dias­po­ra vs R. Mol­do­va (Con­si­li­u­lui Elec­to­ral al Cir­cum­scri­pţi­ei Elec­to­ra­le muni­ci­pa­le Chi­şi­nău, Comi­sia Elec­to­ra­lă Cen­tra­lă, Minis­te­rul Afa­ce­ri­lor Exter­ne şi Inte­gră­rii Eure­pe­ne, Guver­nul RM) ar putea fi trans­mis către instan­ța de…