Arhiva: Ştiri externe

De partea Rusiei, dar cu gândul la Europa

„Visez să călă­to­resc prin țări­le din Uniu­nea Euro­pea­nă, de la Bal­ca­ni și până în Euro­pa cu moto­ci­cle­ta”, spu­ne cu entu­zi­asm Ale­xan­dru, un tânăr de 30 de ani, locu­i­tor al ora­șu­lui…

La 9 mai, Moscova va lupta cu norii

Repre­zen­tan­ții Minis­te­ru­lui Apă­ră­rii al Fede­ra­ți­ei Ruse au dat asi­gu­ră­ri că for­țe­le aerie­ne rusești vor „lup­ta” cu norii de ploa­ie care se vor adu­na dea­su­pra capi­ta­lei în ziua de 9 mai,…

Cine este Emmanuel Macron, noul președinte al Franței

Can­di­da­tul inde­pen­dent de cen­tru Emma­nu­el Macron a obți­nut pes­te 66% din votu­ri­le vala­bi­le la ale­ge­ri­le pre­zi­den­ți­a­le des­fă­șu­ra­te dumi­ni­că în Fran­ța, a comu­ni­cat minis­te­rul de inter­ne fran­cez luni, la pri­me­le ore,…

Membru OSCE, omorât în Ucraina

Orga­ni­za­ția pen­tru Secu­ri­ta­te și Coo­pe­ra­re în Euro­pa (OSCE) a anun­țat că unul din­tre mem­brii săi a fost ucis în explo­zia unei mine la tre­ce­rea unei patru­le a Misiu­nii Spe­ci­a­le de…