Arhiva: Ştiri economice

(doc) Respinsă anterior de Parlament, aceeași candidatură este înaintată repetat la funcția de membru al Curții de Conturi

Șefa Direc­ți­ei audit per­for­man­ță din cadrul Direc­ți­ei gene­ra­le audi­tul ges­tiu­nii eco­no­mi­ce cor­po­ra­ti­ve, teh­no­lo­gi­i­lor infor­ma­țio­na­le și auto­ri­tă­ți­lor de regle­men­ta­re a Cur­ții de Con­tu­ri a R. Moldova(CCRM), Vio­le­ta Andrieș ar putea deve­ni cel…

UE oferă 2 milioane de euro pentru siguranța alimentelor

Astăzi, la Chi­și­nău, a fost lan­sat pro­iec­tul twin­ning „Spri­jin Agen­ți­ei Națio­na­le pen­tru Sigu­ran­ța Ali­men­te­lor a R. Mol­do­va”, susţi­nut de Uniu­nea Euro­pea­nă. Pro­iec­tul urmă­reș­te edi­fi­ca­rea unui sis­tem uni­form de con­trol al sigu­ran­ței…

Filip l-a prezentat conducerii GAZPROM pe succesorul său la MTIC și colegul din PDM, Vasile Botnari

În cadrul între­ve­de­rii de astăzi a pre­mi­e­ru­lui Pavel Filip cu vice­pre­șe­din­te­le Con­si­li­u­lui de Admi­nis­tra­ție „Gaz­prom”, Vale­rii Golu­bev, a fost pre­zen­tat noul pre­șe­din­te al con­si­li­u­lui de admi­nis­tra­re al SA „Mol­do­va­gaz”, Vasi­le Bot­na­ri, can­di­da­tul…