Arhiva: Ştiri

Nicolae-Timofti copy

Nicolae Timofti a semnat un nou decret

Nico­lae Timofti, pre­șe­din­tele R. Mol­dova, a sem­nat un decret prin care dom­nul Vla­di­mir Șar­ban este numit în func­ția de con­si­lier pre­zi­den­țial în dome­niul dezvol­tă­rii soci­ale, înce­pând cu data de 8…