Arhiva: IMPORTANTE

Produse alterate în supermarketuri

În ulti­ma peri­oa­dă, numă­rul plân­ge­ri­lor care vizea­ză cali­ta­tea proas­tă a pro­du­se­lor ali­men­ta­re a cres­cut con­si­de­ra­bil. Agenţia pen­tru Pro­te­cţia Con­su­ma­to­ru­lui (APC) anu­nţă că, în 2016, au fost înre­gis­tra­te 320 de peti­ţii…

Răul universal are un nume – CORUPŢIA

Inter­viu cu Pas­cal Vagog­ne, Amba­sa­do­rul Franţei în R. Mol­do­va — Cum au evo­lu­at rela­ţi­i­le comer­ci­a­le moldo-franceze după sem­na­rea Acor­du­lui de Liber Schimb? — Acor­dul de Liber Schimb Com­plet şi Apro­fun­dat…

Citiți joi în ZdG

În edi­ția din 9 mar­tie a Zia­ru­lui de Gar­dă afla­ți deta­lii din dosa­rul penal des­chis pe nume­le fos­tu­lui guver­na­tor al Băn­cii Națio­na­le, Leo­nid Tal­ma­ci. În ace­lași număr citiți des­pre bilan­țul…

(Foto & Video) Marșul „NU înseamnă NU”

Gru­pul de Ini­ția­ti­ve Femi­nis­te din Mol­do­va în cola­bo­ra­re cu Pla­zt­for­ma și Aso­ci­a­ți­i­le Ober­li­ht și GENDERDOC-M a orga­ni­zat astăzi, 8 mar­tie, mar­șul femi­nist cu titlul „NU înseam­nă NU”.