Arhiva: Social

Produse alterate în supermarketuri

În ulti­ma peri­oa­dă, numă­rul plân­ge­ri­lor care vizea­ză cali­ta­tea proas­tă a pro­du­se­lor ali­men­ta­re a cres­cut con­si­de­ra­bil. Agenţia pen­tru Pro­te­cţia Con­su­ma­to­ru­lui (APC) anu­nţă că, în 2016, au fost înre­gis­tra­te 320 de peti­ţii…

„Unii au timpul, noi avem Mămăliga”

Mămă­li­gă săra­tă, mămă­li­gă dul­ce, mămă­li­gă ama­ră – reţe­te­le celui mai cunos­cut fel de mân­ca­re de la noi au fost publi­ca­te în cel de-al doi­lea număr al revis­tei „Mămă­li­ga de Varşo­via”. Totu­şi, iubi­to­rii…

Teze de vânzare

Teze­le ofe­ri­te la coman­dă au deve­nit o afa­ce­re tot mai răs­pân­di­tă în R. Mol­do­va. Nume­roa­se ofer­te, cu toa­te infor­ma­ţi­i­le adia­cen­te, pot fi acce­sa­te sim­plu pe inter­net. Deşi pla­gi­a­tul şi vân­za­rea…

Pro­ble­ma copi­i­lor cu părinţi decă­zu­ţi din drep­tu­ri e tot mai acu­tă în R. Mol­do­va. În timp ce unii visea­ză să adu­că pe lume un copil, alţii, avându-i, îi aban­do­nea­ză şi…

Gaze gratuite pentru pensionarii transnistreni

În timp ce Guver­nul de la Chi­şi­nău este îngri­jo­rat de dato­ri­i­le la gaze­le ruseş­ti în valoa­re de 6,5 mili­ar­de USD, din­tre care 5,7 mili­ar­de apa­rţin regiu­nii trans­nis­tre­ne, în Trans­nis­tria, pen­sio­na­rii…