Arhiva: Social

Feciori prin corespondenţă

Des­pă­rţi­ri­le de buni­ci, ani la rând, au deve­nit deja un ritu­al, care se desfă­şoa­ră sub ochii curi­oşi şi atenţi ai puţi­ni­lor veci­ni răma­şi în maha­la. Se pare că nimic nu…

Atunci când depărtarea doare

Dimi­neţi­le de dumi­ni­că le dedi­căm, de obi­cei, copi­i­lor. Am ales de data asta un mega­parc, cu un cas­tel uri­aş în mij­loc, căsu­ţe din lemn, vreo trei, lea­gă­ne de toa­te mări­mi­le…

75 de ani de la asasinarea preotului Porfirie Şoimu

Părin­te­le Por­fi­rie este una din­tre vic­ti­me­le regi­mu­lui tota­li­tar, împu­ş­cat la 8 august 1942 în gula­gul sta­li­nist IVDEL din regiu­nea Sver­d­lo­v­sk. El s-a năs­cut la 26 febru­a­rie 1904, în satul Sto­ica­ni,…

Odaia, satul cu cinci locuitori

Cin­ci oame­ni, patru câi­ni, trei găi­ni, un cocoş şi o pisi­că. Aces­te sufle­te popu­lea­ză satul Oda­ia, sin­gu­ra loca­li­ta­te din raio­nul Şol­dă­neş­ti în care nu exis­tă pri­mă­rie, punct medi­cal, gră­di­ni­ţă, şcoa­lă,…

Despre acasă

Scriu din aero­port. Locul per­fect în care emoţi­i­le dau năva­lă. Cine­va ar zice: uite-o, iar plea­că unde­va. Mulţi din pri­e­te­nii mei spun că am o via­ţă inte­re­san­tă şi că văd…

Copil de migrant

Pri­mul a ple­cat tata. Sără­cia și dato­ri­i­le fra­te­lui mai mare la „Gri­go­ru­ță” l-au fugă­rit pes­te mări și țări. Îl văd de par­că ar fi acum prin ochii mei de 6…

Cum e să fii student în Italia?

Când intri la cur­sul de eco­no­mie s-ar putea să-ți vezi pro­fe­so­rul cum intră în cla­să și își pune pe masă cas­ca de pro­tec­ție. Toc­mai a cobo­rât de pe moto­ci­cle­tă. Chiar…

Dreptul la artă

Printr-un con­curs de cir­cum­stan­țe, o întâl­ne­sc pe Maya Jaggi la Tbi­li­si, în Geor­gia. Știu că e jur­na­lis­tă, e din Marea Bri­ta­nie, a inter­vi­e­vat nume­ro­și scri­i­to­ri și oame­ni de artă și…