Arhiva: Social

Un viitor european începe într-o școala europeană

Vii­to­rul fie­că­rei națiu­ni este deter­mi­nat de edu­ca­ție, coloa­na ver­te­bra­lă a dezvol­tă­rii uma­ni­tă­ții. O popu­la­ție bine edu­ca­tă și bine instru­i­tă este esen­ți­a­lă pen­tru a par­ti­ci­pa activ în soci­e­ta­te și a clă­di…

Georgia pereţilor de sticlă

În cei 25 de ani de la decla­ra­rea inde­pen­denţei, Geor­gia, care la fel ca şi R. Mol­do­va a făcut par­te din URSS, a ajuns o isto­rie de suc­ces pri­vind pre­ve­ni­rea…

Interese şi afaceri în meniul copiilor

În zeci de gră­di­ni­ţe din Chi­şi­nău, ani la rând, au ajuns pro­du­se ali­men­ta­re livra­te de fir­me care au câş­ti­gat lici­ta­ţi­i­le publi­ce dato­ri­tă unor aran­ja­men­te cu anga­ja­ţi ai dire­cţi­i­lor edu­ca­ţie, tine­ret…