Arhiva: Stop Fals!

Diseminarea falsului se bazează pe interes

Pe 24 ianu­a­rie, Aso­ci­a­ţia Pre­sei Inde­pen­den­te (API) a orga­ni­zat o nouă şedinţa a Clu­bu­lui de dis­cu­ţii STOP FALS, cu gene­ri­cul „Fal­su­ri­le infor­ma­ţio­na­le: între încăl­ca­re şi san­cţiu­ne”. În cadrul eve­ni­men­tu­lui au…

Trei zile de falsuri la Moscova

În doar trei zile, atât cât a durat vizi­ta dele­ga­ţi­ei con­du­se de preşe­din­te­le R. Mol­do­va la Mosco­va, Igor Dodon a reu­şit să facă decla­ra­ţii care con­țin fal­su­ri, pro­mi­siu­ni care vin…

Manipularea – între dramă și artă

Mani­pu­la­rea, în lim­ba­jul comun, nu e alt­ce­va decât infor­ma­rea intenţio­nat inco­rec­tă sau minţi­rea cui­va de către alt­ci­ne­va. Acest com­por­ta­ment vici­at, expri­mat prin mij­loa­ce­le de infor­ma­re publi­că, este o încăl­ca­re a…

Embargoul şi istoria

Patru seri la rând, din 4 decem­brie 2016, cana­lul rus de tele­vi­ziu­ne RTR, acce­si­bil pe întreg teri­to­ri­ul R. Mol­do­va, a pre­zen­tat seri­a­lul „Sofia”, pro­ta­go­nis­tă fiind soţia lui Ivan al III-lea,…

Drumul spre Președinţie: falsurile din media

Cu un avan­taj de 67 de mii de votu­ri în faţa Maiei San­du, lide­rul soci­a­list, Igor Dodon, a câști­gat ale­ge­ri­le pre­zi­denţi­a­le, potri­vit rezul­ta­te­lor fina­le remi­se de Comi­sia Elec­to­ra­lă Cen­tra­lă către…

Promisiunile lui Dodon

Igor Dodon, lide­rul PSRM, proas­păt ales preşe­din­te al R. Mol­do­va, a făcut, în tim­pul cam­pa­niei, nume­roa­se pro­mi­siu­ni elec­to­ra­le, chiar dacă rea­li­za­rea uno­ra din­tre ele nu intră în atri­bu­ţi­i­le şefu­lui sta­tu­lui….