Arhiva: Politic

Lupu s-a retras în (de)favoarea Maiei Sandu

Mari­an Lupu, can­di­da­tul Par­ti­du­lui Demo­crat din Mol­do­va (PDM) la fun­cţia de preşe­din­te al R. Mol­do­va, şi-a anu­nţat retra­ge­rea din cur­sa elec­to­ra­lă, într-o con­fe­rinţă de pre­să pe care a susţinut-o ală­tu­ri…

[SONDAJ] De ce întârzie raportul Kroll-2

Fur­tul mili­ar­du­lui rămâ­ne un subiect ascuns. După Rapor­tul Kroll-1, care îl dădea drept prin­ci­pal vino­vat pe afa­ce­ris­tul Ilan Şor, per­soa­ne­le şi  com­pa­ni­i­le „Gru­pu­lui Shor”, urma ca, în octom­brie 2016, să…

De votul fiecăruia depinde viitorul

Per­soa­ne publi­ce, artiș­ti, cetă­țe­ni sim­pli din țară sau sta­bi­li­ți cu tra­i­ul în stră­i­nă­ta­te, vor mer­ge dumi­ni­că la vota­re pen­tru a ale­ge pre­șe­din­te­le Repu­bli­cii Mol­do­va. Ei îi îndeam­nă pe toți cei­lal­ți…

Feţele diferite ale candidaţilor

Majo­ri­ta­tea can­di­da­ţi­lor înscri­şi în cur­sa pre­zi­denţi­a­lă le pro­mit ale­gă­to­ri­lor că vor com­ba­te coru­pţia, vor crea locu­ri de mun­că bine plăti­te şi vor majo­ra pen­si­i­le până la nive­lul celor din UE….

Adevăruri pe jumătate la TV

Astăzi, 69 de pos­tu­ri TV emit, pe o frec­venţă mai mică sau mai mare, în case­le cetă­ţe­ni­lor R. Mol­do­va. Se pare că avem de unde să ale­gem şi că diver­si­ta­tea…

Milioanele candidatei Silvia Radu

Sil­via Radu, can­di­da­ta inde­pen­den­tă la fun­cţia de preşe­din­te, deţi­ne bunu­ri imo­bi­le de mili­oa­ne. Aceas­ta are o casă de lux în sec­to­rul Buiu­ca­ni al capi­ta­lei şi două apar­ta­men­te în cen­trul ora­şu­lui…