Arhiva: Politic

Biserica politică din Moldova

Bise­ri­ca Orto­do­xă din Mol­do­va s-a impli­cat, bru­tal, şi în cam­pa­nia elec­to­ra­lă pri­vind ale­ge­ri­le pre­zi­denţi­a­le, susţinând can­di­da­tul pro-rus, Igor Dodon, preşe­din­te­le Par­ti­du­lui Soci­a­li­ş­ti­lor din R. Mol­do­va, şi deni­grând can­di­da­tul pro-european, Maia…

Nereguli într-un scrutin „perfect”

Inti­mi­da­rea, coru­pe­rea şi trans­por­ta­rea orga­ni­za­tă a ale­gă­to­ri­lor, agi­ta­ţie şi publi­ci­ta­te în pre­a­j­ma secţi­i­lor de vota­re, defe­cţiu­ni teh­ni­ce ale sis­te­mu­lui elec­tro­nic, lip­sa curen­tu­lui elec­tric, vota­rea în lip­sa acte­lor cores­pun­ză­toa­re, sunt câte­va…

Campania electorală a procurorilor

Cei şase can­di­da­ţi la fun­cţia de pro­cu­ror gene­ral, pre­zen­ta­ţi de ZdG în edi­ţia tre­cu­tă, au depus la Con­si­li­ul Supe­ri­or al Pro­cu­ro­ri­lor (CSP), pe lân­gă CV-uri, o scri­soa­re de moti­va­re, dar…

Garanţii şi riscuri de fraudare a alegerilor

Cu câte­va zile îna­in­te de pre­zi­denţi­a­le­le din 30 octom­brie, rămân fără răs­puns mai mul­te între­bă­ri refe­ri­toa­re la ris­cu­ri­le de fra­u­da­re a scru­ti­nu­lui: cât de sigur este Regis­trul de Stat al…

Averea candidatului Ghilețchi

Ingi­ner de radio și tele­co­mu­ni­ca­ții de mese­rie, pas­tor și epi­scop al Bise­ri­cii Bap­tis­te din Mol­do­va, depu­tat pe lis­te­le PLDM, aflat la guver­na­re în ulti­mii șap­te ani, Vale­riu Ghi­le­ț­chi figu­rea­ză pe…