Arhiva: Politic

[sondaj] Salarii mai mari sau praf în ochi?

Guver­nul Filip face noi pro­mi­siu­ni: din luna mai vom avea un nou sis­tem de sala­ri­za­re. Un pro­iect pre­a­la­bil de hotă­râre, ela­bo­rat de Minis­te­rul Mun­cii, Pro­te­cţi­ei Soci­a­le şi Fami­li­ei, pre­su­pu­ne o…

[sondaj] Dodon între stea și cruce

În Joia Paş­te­lui, o dele­ga­ţie a Mitro­po­li­ei Mol­do­vei, con­du­să de ÎPS Vla­di­mir, va zbu­ra  la Ieru­sa­lim după Focul Haric. Potri­vit comu­ni­ca­tu­lui Mitro­po­li­ei, din dele­ga­ţie fac par­te zece per­soa­ne, prin­tre care…

[sondaj] DODON ȘI GUVERNAREA: schimb de profit politic

Preşe­din­te­le Igor Dodon a sem­nat, pe 3 apri­lie, con­tro­ver­sa­tul Memo­ran­dum R. Moldova-Uniunea Eco­no­mi­că Eura­si­a­ti­că (UEE). Deşi Dodon susţi­ne că docu­men­tul este unul de coo­pe­ra­re eco­no­mi­că şi nu poli­tic, Memo­ran­du­mul invo­că…

Pericolul unui „share”

Toa­tă infor­ma­ţia dis­tri­bu­i­tă în spa­ţiu nu dis­pa­re nică­ie­ri, cu atât mai mult în epo­ca inter­ne­tu­lui. Or, din cau­za asta, polu­a­rea infor­ma­ţio­na­lă pe ter­men lung tin­de să devi­nă mai peri­cu­loa­să decât…

Emisiuni rusești în locul celor europene

Spa­ţi­ul audi­o­vi­zu­al din R. Mol­do­va con­ti­nuă să fie domi­nat de pos­tu­ri­le de tele­vi­ziu­ne ruseş­ti şi pro­gra­me­le gân­di­te şi fil­ma­te la Mosco­va. Mul­te din­tre aces­te emi­siu­ni ajung în case­le oame­ni­lor prin…

[sondaj] Revizie sau capcană?

Par­ti­dul Demo­crat pro­mi­te să facă „revi­zie” în rân­dul mini­ş­tri­lor, depu­ta­ţi­lor şi altor func­țio­na­ri dele­ga­ţi din par­tea PD. Aceş­tia vor fi eva­lu­a­ţi săp­tămâ­nal și, dacă nu fac trea­bă, „vor fi schim­ba­ţi…

Votul uninominal: ce spun fracţiunile parlamentare

Pro­iec­tul de lege pri­vind modi­fi­ca­rea Codu­lui Elec­to­ral al R. Mol­do­va şi intro­du­ce­rea votu­lui uni­no­mi­nal, pro­pus de Par­ti­dul Demo­crat (PDM), a fost depus la Par­la­ment şi, ulte­ri­or, expe­di­at Comi­si­ei de la…