Arhiva: Politic

Tricolorul din sufletul românesc

La 1 decem­brie este mar­ca­tă Ziua Naţio­na­lă a Româ­ni­ei. La 1 decem­brie 1918, Adu­na­rea Naţio­na­lă de la Alba Iulia, con­sti­tu­i­tă din 1228 de dele­ga­ţi şi spri­ji­ni­tă de pes­te 100.000 de…

Drumul spre Președinţie: falsurile din media

Cu un avan­taj de 67 de mii de votu­ri în faţa Maiei San­du, lide­rul soci­a­list, Igor Dodon, a câști­gat ale­ge­ri­le pre­zi­denţi­a­le, potri­vit rezul­ta­te­lor fina­le remi­se de Comi­sia Elec­to­ra­lă Cen­tra­lă către…

Promisiunile lui Dodon

Igor Dodon, lide­rul PSRM, proas­păt ales preşe­din­te al R. Mol­do­va, a făcut, în tim­pul cam­pa­niei, nume­roa­se pro­mi­siu­ni elec­to­ra­le, chiar dacă rea­li­za­rea uno­ra din­tre ele nu intră în atri­bu­ţi­i­le şefu­lui sta­tu­lui….

[sondaj] Demisii de onoare și alegeri anticipate

În timp ce la Chi­și­nău şi în comu­ni­tă­ţi­le exter­ne lumea pro­tes­tea­ză în stra­dă, cerând repe­ta­rea turu­lui doi de scru­tin, demi­sia şefu­lui Comi­si­ei Elec­to­o­ra­le Cen­tra­le (CEC) și a minis­tru­lui de Exter­ne,…