Arhiva: Politic

[sondaj] Cetăţenie contra cost

Legea Cetă­ţe­ni­ei R. Mol­do­va ar putea fi modi­fi­ca­tă. Potri­vit unui pro­iect de lege, lan­sat de soci­a­li­ş­ti în par­la­ment, stră­i­nii vor putea obţi­ne cetă­ţe­nia mol­do­ve­neas­că dacă, pe lân­gă recu­noa­ş­te­rea Con­sti­tu­ţi­ei şi…

Diseminarea falsului se bazează pe interes

Pe 24 ianu­a­rie, Aso­ci­a­ţia Pre­sei Inde­pen­den­te (API) a orga­ni­zat o nouă şedinţa a Clu­bu­lui de dis­cu­ţii STOP FALS, cu gene­ri­cul „Fal­su­ri­le infor­ma­ţio­na­le: între încăl­ca­re şi san­cţiu­ne”. În cadrul eve­ni­men­tu­lui au…

Trei zile de falsuri la Moscova

În doar trei zile, atât cât a durat vizi­ta dele­ga­ţi­ei con­du­se de preşe­din­te­le R. Mol­do­va la Mosco­va, Igor Dodon a reu­şit să facă decla­ra­ţii care con­țin fal­su­ri, pro­mi­siu­ni care vin…

[sondaj] Dodon vrea şi el parte din 6 miliarde?

Kie­vul a cerut Curţii Inter­na­ţio­na­le de Jus­ti­ţie con­dam­na­rea Rusi­ei pen­tru ocu­pa­rea Cri­me­ii şi achi­ta­rea des­pă­gu­bi­ri­lor de pe urma inter­ven­ți­i­lor mili­ta­re în estul Ucrai­nei. „Rusia tre­bu­ie să plă­teas­că preţul agre­siu­nii sale”,…

De la adoptă un vot la adoptă un zâmbet

Am ple­cat din Mol­do­va în 1999. Pri­ma dată am popo­sit la Sibiu, unde am ros băn­ci­le Facul­tă­ţii de Drept la spe­cia­li­ta­tea şti­inţe poli­ti­ce, o spe­cia­li­ta­te mai inu­ti­lă nici că se…