Arhiva: Politic

Cine vine?

O masă de aer polar tre­ce pes­te noi în aces­te zile. Mete­o­ro­lo­gii spun că şi săp­tămâ­na care urmea­ză va fi des­tul de rece, iar la alti­tu­di­ni mari, de pes­te 1…

Parlamentul, distribuitor de serviciu pentru PPCD

După ce în august Par­ti­dul Popu­lar Cre­ş­tin Demo­crat (PPCD) a lan­sat 2 broşu­ri “con­tra coru­pţi­ei”, şco­li­le, spi­ta­le­le, fir­me­le de vân­za­re a bile­te­lor avia au pri­mit câte o broşu­ră în pli­cu­ri cu…

Apărarea drepturilor la Paris pe ruseşte

În peri­oa­da 3 — 5 sep­tem­brie capi­ta­la Franţei a deve­nit capi­ta­la Drep­tu­ri­lor Omu­lui dato­ri­tă unei con­fe­rinţe inter­na­ţio­na­le dedi­ca­te celor 60 de ani de la lan­sa­rea Decla­ra­ţi­ei Uni­ver­sa­le a Drep­tu­ri­lor Omu­lui, orga­ni­za­tă de…

Lege pentru deportaţi

În 2008 – ca şi în 1960 – o vacă şi un pur­cel  Era 6 iulie 1949, ora 3.00 noap­tea, când 23 de fami­lii de la Unghe­ni aştep­tau înspă­i­mân­ta­te să fie urca­te…

Tudor Panţâru pentru Parlamentul României

Tudor Panţâru, fost jude­că­tor la Chi­şi­nău şi jude­că­tor din par­tea R.Moldova la CEDO, actu­al­men­te înca­drat la Cur­tea Con­sti­tu­ţio­na­lă din Bos­nia şi Her­ze­go­vi­na, can­di­dea­ză pen­tru ale­ge­ri­le în Par­la­men­tul Româ­ni­ei. Titus Cor­lă­ţean,…

Moldova, un al doilea Belarus

Fără un anga­ja­ment mai puter­nic în regiu­ne din par­tea UE, Euro­pa va deve­ni bipo­la­ră, iar Uniu­nea nu va mai avea un “cerc de pri­e­te­ni” la gra­ni­ţe­le sale. Recent, UE a…

Dezbinaţi în numele Domnului

Ful­gen­cio, un băr­bat cuba­nez care şi-a tră­it pri­mul semi­cen­te­nar de via­ţă pe Insu­la Liber­tă­ţii, a rupt-o cu rega­tul lui Cas­tro şi a venit de curând în Euro­pa. Ful­gen­cio are stu­dii…