Arhiva: Politic

În Judecătorii, cheile de la WC se află în cancelarii

Alo­cu­ţiu­nea depu­ta­tu­lui AMN Ghe­or­ghe SUSARENCO pe mar­gi­nea pro­iec­tu­lui de Hotă­râre a Par­la­men­tu­lui pri­vind buge­tul instanţe­lor jude­că­to­reş­ti, Dis­cu­ţi­i­le  pe mar­gi­nea pro­ble­mei buge­tu­lui une­ia din cele trei pute­ri în stat – jus­ti­ţia – demon­strea­ză cu lux…

Parlamentul — maşina de vot a Puterii

Vlad Filat, Preşe­din­te PLDM Din dis­cur­sul ros­tit la înche­ie­rea sesiu­nii de primăvară-vară a Par­la­men­tu­lui Pe par­cur­sul acti­vi­tă­ţii actu­a­lu­lui Par­la­ment, dar în spe­cial pe dura­ta aces­tei sesiu­ni, s-a cre­at impre­sia că…

100 de zile fără Vasile Tarlev

Mini­ş­trii care au lucrat cu cel mai lon­ge­viv pre­mi­er al R. Mol­do­va i-au uitat şi nume­le Exe­cu­ti­vul de la Chi­şi­nău a împli­nit ieri, 9 iulie 2008, 100 de zile de…

Mitropolia Basarabiei administrată de PPCD

44 de pre­o­ţi ai Mitro­po­li­ei Basa­ra­biei au făcut marţi, 8 iulie, o decla­ra­ţie prin care au soli­ci­tat ÎPS Petru retra­ge­rea din fun­cţia de Mitro­po­lit. Pre­o­ţii s-au ară­tat nemulţu­mi­ţi de fap­tul…

Preşedinte rămas fără putere

De jumă­ta­te de an deja, preşe­din­te­le Con­si­li­u­lui raio­nal Leo­va, Ion Gudu­mac (AMN), îşi desfă­şoa­ră acti­vi­ta­tea în lip­sa unor adjun­cţi. Vice­preşe­din­te­le raio­nu­lui, Eufro­si­nia Greţu şi secre­ta­rul Con­si­li­u­lui, Ion Bor­za, au fost…