Arhiva: Politic

“Testul maturităţii politice”

La Chi­şi­nău a fost lan­sa­tă Coa­li­ţia Civi­că pen­tru Ale­ge­ri Libe­re şi Corec­te “Coa­li­ţia 2009”. Un grup de  şap­te orga­ni­za­ţii negu­ver­na­men­ta­le au cre­at o coa­li­ţie pen­tru a con­tri­bui la desfă­şu­ra­rea ale­ge­ri­lor…

Polonia – independentă de 90 de ani

Calea spre inde­pen­denţă Pri­mul răz­boi mondi­al a con­dus la solu­ţio­na­rea pro­ble­mei Polo­ni­ei. Cea mai efi­cien­tă a fost con­ce­pţia poli­ti­că a coman­dan­tu­lui Legiu­ni­lor Polo­ne­ze (lega­te de orien­ta­rea proa­us­tr­i­a­că) – Józef Pił­su­d­s­ki, care a…

Voturi xeroxate în Parlament

Din isto­ri­ca zi de 4 apri­lie 2005, când Iurie Roş­ca, lide­rul PPCD, l-a votat pe Vla­di­mir Voro­nin în fun­cţia de preşe­din­te al R. Mol­do­va, şi, ulte­ri­or a fost ales în…

Punctul 0: luptăm tot cu “Jos!-sus!”

Un inter­viu cu Tudor Panţîru, can­di­dat pen­tru ale­ge­ri­le în Par­la­men­tul Româ­ni­ei — De ce aţi decis să can­di­da­ţi în acest scru­tin elec­to­ral? — Lumea, într-adevăr, este inte­re­sa­tă să afle din…

Transparenţă discriminatorie

De mai bine de două săp­tămâ­ni biro­ul pos­tu­lui româ­ne­sc de tele­vi­ziu­ne Pro­Tv din Chi­şi­nău este dis­cu­tat în cadrul fie­că­rei şedinţe din Par­la­ment. Şi asta după ce Şte­fan Secă­rea­nu, vice­preşe­din­te­le Par­ti­du­lui…

Psihicul deputaţilor la control

Vea­ce­slav Unti­lă, depu­tat AMN, a îna­in­tat o ini­ţi­a­ti­vă legi­sla­ti­vă în care cere o modi­fi­ca­re la Codul elec­to­ral ce ar obli­ga can­di­da­ţii la ale­ge­ri­le par­la­men­ta­re din 2009 să pre­zin­te cer­ti­fi­ca­te ce…

13 kg de grâu contra unui litru de motorină

Pe 26 octom­brie, par­ti­ci­panţii la mitin­gul de pro­test “Rui­na­rea agri­cul­tu­rii – dis­tru­ge­rea ţării”, au con­sta­tat: În peri­oa­da celor două man­da­te, comu­ni­ş­tii au dis­trus agri­cul­tu­ra. Susţi­ne­rea agri­cul­tu­rii a fost o sim­plă lozin­că, sub­venţio­na­rea…