Arhiva: Politic

Bucate de Lupoaică pentru un Guvern cu fobii

Scos încă în 2005 de pe pie­des­tal, monu­men­tul “Lupoai­ca – Romu­lus şi Remus”, este supus unei res­ta­u­ră­ri pli­ne de ghi­nion. Peri­o­dic, minis­trul Cul­tu­rii şi Turis­mu­lui, Artur Cozma, decla­ră că aces­ta va fi…

Lecţia lui Kikabidze

În aces­te zile de răz­boi ruso-georgian, un mare artist, Vah­tang Kika­bi­d­ze, se dezi­ce public de Ordi­nul “Dru­j­ba” (al “Pri­e­te­ni­ei”), acor­dat de preşe­din­te­le rus, Dmi­tri Med­ve­dev, la 19 iulie 2008. Ulti­mul…

Tarif special pentru campania electorală

Poli­ti­ca tari­fa­ră în sec­to­rul ener­ge­tic este una nejus­ti­fi­ca­tă, pro­te­cţi­o­nis­tă şi poli­ti­za­tă. Des­pre aceas­ta a decla­rat, luni, în cadrul unei con­fe­rinţe de pre­să, Vla­di­mir Filat, lide­rul Par­ti­du­lui Libe­ral Demo­crat din Mol­do­va….

Audienţe cu lacrimi

În aceas­tă săp­tămâ­nă am con­ti­nu­at să vizi­tăm anti­ca­me­re­le ofi­ci­a­le pen­tru a vedea cum se simt oame­nii sim­pli atun­ci când bat la uşa unei auto­ri­tă­ţi publi­ce. După ce săp­tămâ­na tre­cu­tă am…

Lista CCCEC

O infor­ma­ţie impor­tan­tă a rămas neme­di­a­ti­za­tă. Aflam, zile­le tre­cu­te, că Cor­po­ra­ţia “Pro­vo­că­ri­le Mile­ni­u­lui” este îngri­jo­ra­tă de fap­tul că pro­iec­tul de lege pri­vind con­sti­tu­i­rea unui Con­si­liu Civil pen­tru moni­to­ri­za­rea Cen­tru­lui de…

Satul se îneacă, parlamentul se piaptănă

De 5 zile deja, locu­i­to­rii mai mul­tor regiu­ni din R. Mol­do­va tră­iesc un ade­vă­rat coş­mar. Aceş­tia s-au văzut nevo­iţi să-şi lase case­le pra­dă inun­da­ţi­i­lor şi să fugă din calea vii­tu­ri­lor…

În căutarea audienţelor pierdute

Zil­nic, dife­ri­ţi fun­cţio­na­ri publi­ci au pla­ni­fi­ca­te câte­va ore de audienţă a  cetă­ţe­ni­lor. Pen­tru a afla cât e de uşor să ajun­gi faţă în faţă cu un dem­ni­tar, am încer­cat să…