Arhiva: Politic

[sondaj] Votul uninominal poate naște monștri

PDM şi-a anu­nţat, luni, intenţia de a schim­ba sis­te­mul elec­to­ral, prin înlo­cu­i­rea votu­lui pe lis­te de par­tid cu votul uni­no­mi­nal (depu­ta­ţi ale­și pe cir­cum­scri­pţii). Argu­men­te­le PDM: „oame­nii tre­bu­ie să îşi…

Dodon, un Kadîrov pentru R. Moldova

Luni, la pri­ma oră, Igor Dodon a fost vizi­tat la reşe­dinţă de către amba­sa­do­rul Rusi­ei în R. Mol­do­va, Farid Mucha­me­tşin, iar în mar­tie Dodon este pro­gra­mat să efec­tu­e­ze a doua…

2 martie 2017: 25 de ani de promisiuni

Pe 2 mar­tie 2017, se împli­ne­sc 25 de ani de la înce­pu­tul răz­bo­i­u­lui de la Nis­tru. O cere­mo­n­ie de come­mo­ra­re a ero­i­lor căzu­ţi în lup­ta pen­tru inte­gri­ta­tea şi inde­pen­denţa R….

Mituri despre eşecurile comerciale cu UE

După ce a cri­ti­cat în repre­ta­te rân­du­ri sem­na­rea, în noiem­brie 2014, a Acor­du­lui de Aso­ci­e­re cu Uniu­nea Euro­pea­nă, iar în cam­pa­nia elec­to­ra­lă a decla­rat că îl va denu­nţa oda­tă ajuns…

[sondaj] Recensământ sau spălare de bani?

Până pe 31 mar­tie, cu o întâr­zi­e­re de cir­ca 3 ani, vor fi făcu­te publi­ce rezul­ta­te­le con­tro­ver­sa­tu­lui Recen­sământ al popu­la­ţi­ei şi locu­in­țe­lor din 24-25 mai 2014. Cel puţin, asta spu­ne…

[sondaj] Cetăţenie contra cost

Legea Cetă­ţe­ni­ei R. Mol­do­va ar putea fi modi­fi­ca­tă. Potri­vit unui pro­iect de lege, lan­sat de soci­a­li­ş­ti în par­la­ment, stră­i­nii vor putea obţi­ne cetă­ţe­nia mol­do­ve­neas­că dacă, pe lân­gă recu­noa­ş­te­rea Con­sti­tu­ţi­ei şi…