Arhiva: Politic

Cum va fi anul 2017?

Zia­rul de Gar­dă a con­tac­tat un șir de spe­cia­liș­ti în dome­ni­i­le poli­tic, eco­no­mic, finan­țe, popu­la­ție, pen­tru a obți­ne un pro­nos­tic pro­fe­si­o­nist pri­vind sta­rea Repu­bli­cii Mol­do­va și a popu­la­ți­ei ei în…

Cum a fost? Ce va urma?

Deși sunt pes­te hota­re, îmi pasă mult de cei de aca­să, din Mol­do­va. Vreau ca țara noas­tră să pros­pe­re și să-și con­ti­nue cur­sul spre comu­ni­ta­tea celor mai dezvol­ta­te sta­te. De…