Arhiva: Ediţia PRINT

Arti­co­le apă­ru­te în edi­ţia tipă­ri­tă a Zia­ru­lui de Gar­dă

Abandonați sentimentul de inferioritate

Sunt avo­ca­tă în Franţa. Avo­ca­tă de 4 ani. Avo­ca­tă cu un par­curs uni­ver­si­tar fran­cez. Am învă­ţat aproa­pe 8 ani şi am susţi­nut nume­roa­se exa­me­ne pen­tru a fi înscri­să la Baro­ul…

„Salto mortale” cu ministrul Justiţiei

Zile­le tre­cu­te s-au împli­nit 25 de ani de la fon­da­rea Pro­cu­ra­tu­rii Gene­ra­le a Repu­bli­cii Mol­do­va. Minis­trul Jus­ti­ţi­ei, Vla­di­mir Cebo­ta­ri, a par­ti­ci­pat şi el la eve­ni­ment şi a ţinut o cuvân­ta­re….

Despre „educaţia” copiilor din R. Moldova

Vă scriu din Can­a­da, Cal­ga­ry. Sunt aici de 6 ani împre­u­nă cu fami­lia mea (soţul şi 2 copii). Vreau să vă poves­tesc o isto­ri­oa­ră ade­vă­ra­tă, isto­ri­oa­ra copi­i­lor mei, care au…

Lupoaica şi leii lui Ion Ungureanu

Era o noap­te seni­nă. Una din­tre nopţi­le celea care pro­mi­teau un răsă­rit lumi­nos. Uniu­nea Sovi­e­ti­că încă nu se des­tră­ma­se, dar cră­pa din toa­te colţu­ri­le, răz­bo­i­ul ruso-moldovenesc din 1992 încă nu…