Arhiva: Ediţia PRINT

Arti­co­le apă­ru­te în edi­ţia tipă­ri­tă a Zia­ru­lui de Gar­dă

Eroism de 100 de lei

„Mă gân­desc la „Burun­du­cii” ace­lui an de răz­boi 1992. Mă gân­desc și la Filip Lupaș­cu, una din legen­de­le ace­lui răz­boi, omorât, prin tră­da­re, în una din misiu­ni­le sale de lup­tă….

Legea Big Brother – „cutia Pandorei”

În timp ce în Uniu­nea Euro­pea­nă (UE) se dis­cu­tă des­pre limi­ta­rea măsu­ri­lor de supra­ve­ghe­re gene­ra­li­za­tă (mass sur­ve­i­l­lan­ce), în R. Mol­do­va se pro­pun noi legi de extin­de­re a obli­ga­ţi­i­lor de păs­tra­re…

333 de condamnaţi au ieşit din puşcării

Pes­te o mie de con­dam­na­ţi au bene­fi­ci­at, până la mij­loc de febru­a­rie, de Legea pri­vind amnis­tia în legă­tu­ră cu ani­ver­sa­rea a 25-a de la pro­cla­ma­rea Inde­pen­denţei R. Mol­do­va, 333 din­tre…

Aurelian Silvestru ne învaţă „Mersul pe apă”

Zile­le aces­tea, la Bibli­o­te­ca muni­ci­pa­lă „B.P. Has­deu”, Aure­li­an Sil­ves­tru, peda­gog şi scri­i­tor, direc­to­rul Lice­u­lui de Cre­a­ti­vi­ta­te şi Inven­ti­că „Pro­me­teu”, şi-a lan­sat volu­mul de sin­te­ză „Mer­sul pe apă”. Anto­lo­gia de 940…

Treuca cu minuni

Ulti­mii ani nu ne lasă fără nou­tă­ţi biza­re. Ai impre­sia că toa­tă lumea şi-a ieşit defi­ni­tiv din minţi, sau eu nu mai înţe­leg nimic din tot ce se întâm­plă. În…

Nu striga la mine!

„Totul înce­pe de la o sim­plă cra­va­tă. Dacă până la acel moment cei doi pro­ta­go­ni­ş­ti se jucau, trep­tat joa­ca se trans­for­mă în vio­lenţă – o pal­mă pes­te faţă… De aici por­neş­te vio­lenţa….

Dodon va conduce insulele Bahamas

Mai ţineţi min­te ziua Arma­tei Sovi­e­ti­ce? Pe tim­pul Uniu­nii Sovi­e­ti­ce, aceas­tă zi se mar­ca la 23 febru­a­rie. Da, de 25 de ani Uniu­nea Sovi­e­ti­că nu mai exis­tă, nici arma­ta ei,…