Arhiva: Ediţia PRINT

Arti­co­le apă­ru­te în edi­ţia tipă­ri­tă a Zia­ru­lui de Gar­dă

Distracţii fără pâine

De la un timp e tot mai răs­pân­di­tă ide­ea, pe care în mult jin­du­i­ta lor dorinţă o admit şi unii oame­ni de bine, pre­cum că Pla­ho­t­niuc ar fi per­soa­na în…

Trei lecţii ale străinătăţii

Scriu aces­te rân­du­ri din Isra­el. Am pără­sit R. Mol­do­va acum 11 ani, într-o zi cal­dă de toam­nă. Am hotă­rât atun­ci să merg în lume şi să învăţ ceva nou – ceva ce…

Vişinii înfloresc la Seattle

„Wow!”, spun eu când întorc la dreap­ta şi văd un rând de vişi­ni în floa­re chiar lân­gă casa mea. Flo­ri­le roz îmi bucu­ră ochii şi îmi încă­l­zesc ini­ma. În fie­ca­re…

Goana după informaţii – sport naţional

Acce­sul la infor­ma­ţie este prin­ci­pa­la pro­ble­mă a jur­na­lis­mu­lui de inves­ti­ga­ţie din R. Mol­do­va. În timp ce par­la­men­ta­rii afir­mă că legi­sla­ţia asi­gu­ră jur­na­li­ş­ti­lor toa­te pâr­ghi­i­le pen­tru a moni­to­ri­za acti­vi­ta­tea guver­nă­rii, a…