Arhiva: Ediţia PRINT

Arti­co­le apă­ru­te în edi­ţia tipă­ri­tă a Zia­ru­lui de Gar­dă

(FOTO) O zi în satul Săiţi

Cu o popu­la­ţie de cir­ca 2000 de locu­i­to­ri, satul Săi­ţi din raio­nul Cău­şe­ni, ampla­sat în zona de sud a R. Mol­do­va, se măr­gi­neş­te la est şi la vest cu Ucrai­na….

Lacunele din legislaţie favorizează corupţia electorală

În timp ce, în ulti­me­le luni, cla­sa poli­ti­că este pre­o­cu­pa­tă de schim­ba­rea sis­te­mu­lui de vot din majo­ri­tar în uni­no­mi­nal, expe­rţii orga­ni­za­ţi­i­lor negu­ver­na­men­ta­le care pro­mo­vea­ză dezvol­ta­rea demo­cra­ţi­ei în R. Mol­do­va atrag…

Distracţii fără pâine

De la un timp e tot mai răs­pân­di­tă ide­ea, pe care în mult jin­du­i­ta lor dorinţă o admit şi unii oame­ni de bine, pre­cum că Pla­ho­t­niuc ar fi per­soa­na în…

Trei lecţii ale străinătăţii

Scriu aces­te rân­du­ri din Isra­el. Am pără­sit R. Mol­do­va acum 11 ani, într-o zi cal­dă de toam­nă. Am hotă­rât atun­ci să merg în lume şi să învăţ ceva nou – ceva ce…

Vişinii înfloresc la Seattle

„Wow!”, spun eu când întorc la dreap­ta şi văd un rând de vişi­ni în floa­re chiar lân­gă casa mea. Flo­ri­le roz îmi bucu­ră ochii şi îmi încă­l­zesc ini­ma. În fie­ca­re…