Arhiva: Ediţia PRINT

Arti­co­le apă­ru­te în edi­ţia tipă­ri­tă a Zia­ru­lui de Gar­dă

Jazz cu Forțele Aeriene SUA

Ser­gen­tul major Dave Dell, ser­gen­tul Bri­an Con­no­ly și ser­gen­tul Jill Marie Diem fac par­te din for­ma­ția The Amba­s­sa­dors a For­țe­lor Aerie­ne SUA (USAFE Band) sta­țio­na­te în Euro­pa. For­ma­ția are doi­spre­ze­ce…

Dodon, un Kadîrov pentru R. Moldova

Luni, la pri­ma oră, Igor Dodon a fost vizi­tat la reşe­dinţă de către amba­sa­do­rul Rusi­ei în R. Mol­do­va, Farid Mucha­me­tşin, iar în mar­tie Dodon este pro­gra­mat să efec­tu­e­ze a doua…

Bătuți din Penitenciarul 13

Zil­nic, la ZdG, pri­mim scri­so­ri din închi­so­ri. Nu ne scriu „vede­te­le” con­dam­na­te, nu ne scrie Pla­ton sau Filat, nici Șor nu ne scrie din ares­tul său la domi­ci­liu, nici alt­ci­ne­va….

Milioanele de la Eurovision

5,6 mili­oa­ne de lei au intrat în con­tu­ri­le Com­pa­niei publi­ce Tele­ra­dio Mol­do­va, din publi­ci­ta­te, în ulti­mii trei ani, în urma orga­ni­ză­rii şi difu­ză­rii Eurovision-ului în peri­oa­da 2014-2016. Aproa­pe toa­tă aceas­tă…

Amintiri de la război

Anul 1991 În Mol­do­va, pe ambe­le malu­ri ale Nis­tru­lui, situ­a­ţia social-politică era com­pli­ca­tă. Oda­tă cu pră­bu­şi­rea impe­ri­u­lui sovi­e­tic, oame­nii deve­ni­se­ră spe­ri­a­ţi şi neîn­cre­ză­to­ri în ziua de mâi­ne. Ce va fi,…

2 martie 2017: 25 de ani de promisiuni

Pe 2 mar­tie 2017, se împli­ne­sc 25 de ani de la înce­pu­tul răz­bo­i­u­lui de la Nis­tru. O cere­mo­n­ie de come­mo­ra­re a ero­i­lor căzu­ţi în lup­ta pen­tru inte­gri­ta­tea şi inde­pen­denţa R….

Eroism de 100 de lei

„Mă gân­desc la „Burun­du­cii” ace­lui an de răz­boi 1992. Mă gân­desc și la Filip Lupaș­cu, una din legen­de­le ace­lui răz­boi, omorât, prin tră­da­re, în una din misiu­ni­le sale de lup­tă….

Legea Big Brother – „cutia Pandorei”

În timp ce în Uniu­nea Euro­pea­nă (UE) se dis­cu­tă des­pre limi­ta­rea măsu­ri­lor de supra­ve­ghe­re gene­ra­li­za­tă (mass sur­ve­i­l­lan­ce), în R. Mol­do­va se pro­pun noi legi de extin­de­re a obli­ga­ţi­i­lor de păs­tra­re…