Arhiva: Ediţia PRINT

Arti­co­le apă­ru­te în edi­ţia tipă­ri­tă a Zia­ru­lui de Gar­dă

Culisele unei etnii necunoscute

„Nu mai avem locu­ri la şcoa­lă. Veni­ţi în august… Când vii la sfârşi­tul verii, te întrea­bă de ce nu ai venit pri­mă­va­ra şi tot aşa te amâ­nă până la infi­nit,…

O ţară de la care ai ce învăţa

Fin­lan­da are 5,4 mili­oa­ne de locu­i­to­ri. Este însă una din­tre cele mai boga­te ţări din lume. Cer­ce­tă­ri­le ara­tă că fin­lan­de­zii au cel mai bun sis­tem de edu­ca­ţie, dar şi unul…

Cum ar arăta statul fără copii și fără bătrâni

Pe fun­da­lul eve­ni­men­te­lor din via­ța poli­ti­că, lega­te de vali­da­rea rezul­ta­te­lor ale­ge­ri­lor pre­zi­den­ți­a­le, de intri­gi­le din cadrul unor par­ti­de sau de înves­ti­rea nou­lui pre­șe­din­te în sta­tul auto­pro­cla­mat de pes­te Nis­tru, două…

Tinerii, alungaţi de hoţii cu stagiu

Ieri, împre­u­nă cu con­ta­bi­la, am făcut din nou cal­cu­le. Din fie­ca­re sala­riu, fie­ca­re repor­ter tre­bu­ie să achi­te sta­tu­lui 4,5% pri­ma medi­ca­lă, 6% – con­tri­bu­ţia la fon­dul de pen­sii, impo­zi­tul pe venit – 18%. În…

Circ cu doi „președinți”

Cur­tea Con­sti­tu­ţio­na­lă (CC) a vali­dat, marţi, rezul­ta­te­le ale­ge­ri­lor pre­zi­denţi­a­le din R. Mol­do­va în vari­an­ta Comi­si­ei Elec­to­ra­le Cen­tra­le (CEC). În câte­va zile, Dodon va fi insta­lat în fun­cţie. De fapt în…