Arhiva: Ediţia PRINT

Arti­co­le apă­ru­te în edi­ţia tipă­ri­tă a Zia­ru­lui de Gar­dă

[sondaj] Cetăţenie contra cost

Legea Cetă­ţe­ni­ei R. Mol­do­va ar putea fi modi­fi­ca­tă. Potri­vit unui pro­iect de lege, lan­sat de soci­a­li­ş­ti în par­la­ment, stră­i­nii vor putea obţi­ne cetă­ţe­nia mol­do­ve­neas­că dacă, pe lân­gă recu­noa­ş­te­rea Con­sti­tu­ţi­ei şi…

Dodon şi vecina sa, NATO

Marţi, preşe­din­te­le Igor Dodon a vizi­tat insti­tu­ţi­i­le euro­pe­ne de la Bru­xe­l­les, tre­când şi pe la Car­ti­e­rul Gene­ral NATO. Până a ajun­ge la NATO, Igor Dodon a emis un mesaj în…

Dodon, singur

Des­pre fap­tul că Pla­ho­t­niuc şi Dodon joa­că un joc ascuns se vor­beş­te de mult. La fel ca şi des­pre tranza­cţia Mosco­vei cu Pla­ho­t­niuc, inter­me­di­ată de preşe­din­te­le Kîr­gî­zs­ta­nu­lui, Almaz­bek Atam­ba­ev, pri­vind…

Democraţia nu este doar privilegiul celor aleşi

Cei mai acti­vi cetă­ţe­ni mol­do­ve­ni din toa­te colţu­ri­le lumii se întâl­ne­sc, pe 18 — 19 mar­tie, la Veneţia, în cadrul Offline-ului „Adop­tă un Vot” Ora­şul Veneţia va deve­ni gaz­da eve­ni­men­tu­lui Offli­ne „Adop­tă un…

Scrisoare către cine?

Vreau să plec…Iarba-i ver­de și stu­foa­să la vecinu-mi după casă…De ce-aș ple­ca? Vreau o via­ță decen­tă. Ce înseam­nă via­ță decen­tă? Când cei din jur se res­pec­tă reci­proc. De ce se…