Arhiva: Ediţia PRINT

Arti­co­le apă­ru­te în edi­ţia tipă­ri­tă a Zia­ru­lui de Gar­dă

Odaia, satul cu cinci locuitori

Cin­ci oame­ni, patru câi­ni, trei găi­ni, un cocoş şi o pisi­că. Aces­te sufle­te popu­lea­ză satul Oda­ia, sin­gu­ra loca­li­ta­te din raio­nul Şol­dă­neş­ti în care nu exis­tă pri­mă­rie, punct medi­cal, gră­di­ni­ţă, şcoa­lă,…

Disidenţi politici de serviciu

Nu îl cunosc per­so­nal şi, pro­ba­bil, nu ar fi tre­bu­it să mă opresc acum la acest subiect. Pen­tru a evi­ta sus­pi­ciu­ni­le, voi spu­ne, chiar de la înce­put, că aces­te rân­du­ri…

Secretele şefului de la Moldovagaz

Vasi­le Bot­na­ri, noul preşe­din­te al Con­si­li­u­lui de Admi­nis­tra­ţie al com­pa­niei moldo-ruse Mol­do­va­gaz, a tri­şat în ulti­mii ani, atun­ci când ocu­pa fun­cţii publi­ce. Aces­ta nu şi-a decla­rat imo­bi­lul de lux în…

Despre acasă

Scriu din aero­port. Locul per­fect în care emoţi­i­le dau năva­lă. Cine­va ar zice: uite-o, iar plea­că unde­va. Mulţi din pri­e­te­nii mei spun că am o via­ţă inte­re­san­tă şi că văd…

Două feţe ale „medaliei Putin”

Tot fiind cu ochii pe Dodon, s-ar putea să ne sca­pe lucru­ri mult mai seri­oa­se, decât decla­ra­ți­i­le beli­coa­se ale „pre­șe­din­te­lui”. În pri­mul rând, e vor­ba de jocul de-a „datul la…

[sondaj] Recensământ sau spălare de bani?

Până pe 31 mar­tie, cu o întâr­zi­e­re de cir­ca 3 ani, vor fi făcu­te publi­ce rezul­ta­te­le con­tro­ver­sa­tu­lui Recen­sământ al popu­la­ţi­ei şi locu­in­țe­lor din 24-25 mai 2014. Cel puţin, asta spu­ne…

Copil de migrant

Pri­mul a ple­cat tata. Sără­cia și dato­ri­i­le fra­te­lui mai mare la „Gri­go­ru­ță” l-au fugă­rit pes­te mări și țări. Îl văd de par­că ar fi acum prin ochii mei de 6…

Cum e să fii student în Italia?

Când intri la cur­sul de eco­no­mie s-ar putea să-ți vezi pro­fe­so­rul cum intră în cla­să și își pune pe masă cas­ca de pro­tec­ție. Toc­mai a cobo­rât de pe moto­ci­cle­tă. Chiar…

Dreptul la artă

Printr-un con­curs de cir­cum­stan­țe, o întâl­ne­sc pe Maya Jaggi la Tbi­li­si, în Geor­gia. Știu că e jur­na­lis­tă, e din Marea Bri­ta­nie, a inter­vi­e­vat nume­ro­și scri­i­to­ri și oame­ni de artă și…