Arhiva: Ediţia PRINT

Arti­co­le apă­ru­te în edi­ţia tipă­ri­tă a Zia­ru­lui de Gar­dă

Teze de vânzare

Teze­le ofe­ri­te la coman­dă au deve­nit o afa­ce­re tot mai răs­pân­di­tă în R. Mol­do­va. Nume­roa­se ofer­te, cu toa­te infor­ma­ţi­i­le adia­cen­te, pot fi acce­sa­te sim­plu pe inter­net. Deşi pla­gi­a­tul şi vân­za­rea…

De ce a ajuns Dodon în Italia?

Igor Dodon a avut recent o dis­cu­ţie mai seve­ră în fami­lie. Copi­ii, care înva­ţă la un liceu româ­ne­sc şi euro­pean, dar şi soţia, care vor­beş­te nu doar mol­do­ve­neş­te, ci şi…

Răul universal are un nume – CORUPŢIA

Inter­viu cu Pas­cal Vagog­ne, Amba­sa­do­rul Franţei în R. Mol­do­va — Cum au evo­lu­at rela­ţi­i­le comer­ci­a­le moldo-franceze după sem­na­rea Acor­du­lui de Liber Schimb? — Acor­dul de Liber Schimb Com­plet şi Apro­fun­dat…

Igor Dodon în Italia

Igor Dodon a mers zile­le tre­cu­te ”într-o vizi­tă pri­va­tă” în Ita­lia. Fie­ca­re cetă­țean al Repu­bli­cii Mol­do­va, inclu­siv pre­șe­din­te­le aces­te­ia, are drep­tul să mear­gă în vizi­te pri­va­te ori­un­de pe glo­bul pămân­tesc,…

Legea e de partea jurnaliştilor. În SUA

În Sta­te­le Uni­te ale Ame­ri­cii liber­ta­tea pre­sei este garan­ta­tă de chiar pri­mul amen­dament al Con­sti­tu­ţi­ei. „The fir­st amend­ment” a fost adă­u­gat la Con­sti­tu­ţie cu 226 de ani în urmă, în…

Pro­ble­ma copi­i­lor cu părinţi decă­zu­ţi din drep­tu­ri e tot mai acu­tă în R. Mol­do­va. În timp ce unii visea­ză să adu­că pe lume un copil, alţii, avându-i, îi aban­do­nea­ză şi…