Arhiva: Ediţia PRINT

Arti­co­le apă­ru­te în edi­ţia tipă­ri­tă a Zia­ru­lui de Gar­dă

Georgia pereţilor de sticlă

În cei 25 de ani de la decla­ra­rea inde­pen­denţei, Geor­gia, care la fel ca şi R. Mol­do­va a făcut par­te din URSS, a ajuns o isto­rie de suc­ces pri­vind pre­ve­ni­rea…

Cum a fost? Ce va urma?

Deși sunt pes­te hota­re, îmi pasă mult de cei de aca­să, din Mol­do­va. Vreau ca țara noas­tră să pros­pe­re și să-și con­ti­nue cur­sul spre comu­ni­ta­tea celor mai dezvol­ta­te sta­te. De…

Interese şi afaceri în meniul copiilor

În zeci de gră­di­ni­ţe din Chi­şi­nău, ani la rând, au ajuns pro­du­se ali­men­ta­re livra­te de fir­me care au câş­ti­gat lici­ta­ţi­i­le publi­ce dato­ri­tă unor aran­ja­men­te cu anga­ja­ţi ai dire­cţi­i­lor edu­ca­ţie, tine­ret…

Falșii Moși Crăciuni

În fie­ca­re an, în spe­cial cu pri­le­jul săr­bă­to­ri­lor de iar­nă, poli­ti­cie­nii devin gene­ro­și și dau năva­lă pes­te săra­ci, oferindu-le daru­ri. Nu zic, cei săr­ma­ni, chi­nu­iți, bol­na­vi, flămân­zi, obo­si­ți de sără­cie,…