Arhiva: Oameni

Fără Grigore Vieru: opt ani singuri

Au tre­cut opt ani de la moar­tea mare­lui poet Gri­go­re Vie­ru. La 18 ianu­a­rie 2009, în urma unui grav acci­dent ruti­er, pro­dus în con­di­ţii de cea­ţă pe un seg­ment ava­ri­at…

Mihai Moroşanu: Siberia din amintiri

A fost cel care s-a opus regu­li­lor impu­se de comu­ni­ş­ti. A lup­tat pen­tru lim­ba, isto­ria şi dem­ni­ta­tea basa­ra­be­ni­lor. A îndu­rat sără­cia, pier­de­rea, dorul de casă, fiind dus în înde­păr­ta­ta Sibe­rie….

Viața de după ferestre

Au hotă­rât să depă­șeas­că sen­ti­men­tul de milă și să intre în case­le oame­ni­lor cu nevoi spe­ci­a­le. Apoi, să stea la geam împre­u­nă cu ei, să des­co­pe­re împre­u­nă cum se vede…

Alex Buretz, caricatura ca formă de educaţie

Cari­ca­tu­ri­le lui Alex, care iau în derâ­de­re atât feno­me­ne şi oame­ni din dome­ni­ul poli­tic, cât şi din cel soci­al, au căpă­tat rapid popu­la­ri­ta­te în rân­du­ri­le inter­nau­ţi­lor. Alex Buretz a reu­şit…

Mihai Grecu – istoria unei vieţi

Des­pre mare­le maes­tru Mihai Gre­cu se poa­te spu­ne că s-a năs­cut orfan – şi a murit tot orfan, o via­ţă întrea­gă fiind un suflet al nimă­nui… Găsit pe pra­gul unei săr­ma­ne case,…