Arhiva: Oameni

Viața de după ferestre

Au hotă­rât să depă­șeas­că sen­ti­men­tul de milă și să intre în case­le oame­ni­lor cu nevoi spe­ci­a­le. Apoi, să stea la geam împre­u­nă cu ei, să des­co­pe­re împre­u­nă cum se vede…

Alex Buretz, caricatura ca formă de educaţie

Cari­ca­tu­ri­le lui Alex, care iau în derâ­de­re atât feno­me­ne şi oame­ni din dome­ni­ul poli­tic, cât şi din cel soci­al, au căpă­tat rapid popu­la­ri­ta­te în rân­du­ri­le inter­nau­ţi­lor. Alex Buretz a reu­şit…

Mihai Grecu – istoria unei vieţi

Des­pre mare­le maes­tru Mihai Gre­cu se poa­te spu­ne că s-a năs­cut orfan – şi a murit tot orfan, o via­ţă întrea­gă fiind un suflet al nimă­nui… Găsit pe pra­gul unei săr­ma­ne case,…

Ion Găină, între credință și cuvânt

„Aprind can­de­la, un fel  de garan­ție a pre­zen­ței lui  Dum­ne­zeu în casa mea” „Mulţu­mesc, Doam­ne, că şi prin mine dă glas face­rea lumii”, spu­ne Ion Găi­nă, între­bat fiind des­pre rea­li­ză­ri­le şi…

Lumile paralele ale pictorului Ghenadie Jalbă

Pic­tu­ri­le sale reflec­tă sub­ti­li­tă­ţi­le vieţii, el fiind pic­to­rul care şter­ge mono­to­nia din coti­dian şi îl scal­dă într-o baie de culo­ri şi for­me nemai­po­me­ni­te. Ghen­a­die Jal­bă este artis­tul care iese din…