Arhiva: Exclusiv

Răul universal are un nume – CORUPŢIA

Inter­viu cu Pas­cal Vagog­ne, Amba­sa­do­rul Franţei în R. Mol­do­va — Cum au evo­lu­at rela­ţi­i­le comer­ci­a­le moldo-franceze după sem­na­rea Acor­du­lui de Liber Schimb? — Acor­dul de Liber Schimb Com­plet şi Apro­fun­dat…

INTERVIU: Sărăcia naşte sărăcie în creier

Inter­viu cu Ruslan Sochir­că, for­ma­tor de edu­ca­ţie alter­na­ti­vă — Sun­teţi un for­ma­tor de edu­ca­ţie alter­na­ti­vă. Ce pre­su­pu­ne acest lucru şi de unde a apă­rut nece­si­ta­tea apa­ri­ţi­ei unei ast­fel de edu­ca­ţii?…

ZdG 2016: Raport de activitate

Pe par­cur­sul anu­lui 2016 Zia­rul de Gar­dă a edi­tat, a tipă­rit şi a dis­tri­bu­it 50 de nume­re de ziar în lim­ba româ­nă, tot atâ­tea în lim­ba rusă, a publi­cat zil­nic…