Arhiva: Exclusiv

ZdG 2016: Raport de activitate

Pe par­cur­sul anu­lui 2016 Zia­rul de Gar­dă a edi­tat, a tipă­rit şi a dis­tri­bu­it 50 de nume­re de ziar în lim­ba româ­nă, tot atâ­tea în lim­ba rusă, a publi­cat zil­nic…

„Ziua alegerilor nu e sfârşitul istoriei”

Inter­viu cu Dou­glas Wake, şeful Misiu­nii OSCE/ODIHR de moni­to­ri­za­re a ale­ge­ri­lor în R. Mol­do­va — Cum apre­cia­ţi rezul­ta­te­le ale­ge­ri­lor pre­zi­denţi­a­le din Mol­do­va? — Noi, obser­va­to­rii inter­na­ţio­na­li, nu ne-am axat pe…