Arhiva: Editoriale

Preşedinţi la început de an nou

Cu sau fără prea mul­te împu­ter­ni­ci­ri ofi­ci­a­le, şefii de sta­te sunt per­soa­ne­le la care cetă­ţe­nii, săra­ci sau boga­ţi, feri­ci­ţi sau nefe­ri­ci­ţi, opti­mi­ş­ti sau dis­pe­ra­ţi, îşi îndreap­tă nea­pă­rat pri­vi­ri­le, indi­fe­rent de…

Dodon la Moscova, cu două agende

Nu cred că mai exis­tă vreo expe­rien­ță în lume, când un pre­șe­din­te proas­păt ales și-ar fi per­mis să ple­ce într-o vizi­tă în stră­i­nă­ta­te, mai ales într-un stat cu care țara…

Falșii Moși Crăciuni

În fie­ca­re an, în spe­cial cu pri­le­jul săr­bă­to­ri­lor de iar­nă, poli­ti­cie­nii devin gene­ro­și și dau năva­lă pes­te săra­ci, oferindu-le daru­ri. Nu zic, cei săr­ma­ni, chi­nu­iți, bol­na­vi, flămân­zi, obo­si­ți de sără­cie,…

Pe urmele lui Ieremia Golia

Cine poa­te garan­ta că, în cali­ta­tea sa de „preşe­din­te”, inau­gu­rat mâi­ne (dacă va fi), Dodon nu va pune la băta­ie şi R. Mol­do­va, aşa cum a pro­ce­dat şi cu Voro­nin,…

Cum ar arăta statul fără copii și fără bătrâni

Pe fun­da­lul eve­ni­men­te­lor din via­ța poli­ti­că, lega­te de vali­da­rea rezul­ta­te­lor ale­ge­ri­lor pre­zi­den­ți­a­le, de intri­gi­le din cadrul unor par­ti­de sau de înves­ti­rea nou­lui pre­șe­din­te în sta­tul auto­pro­cla­mat de pes­te Nis­tru, două…

Tinerii, alungaţi de hoţii cu stagiu

Ieri, împre­u­nă cu con­ta­bi­la, am făcut din nou cal­cu­le. Din fie­ca­re sala­riu, fie­ca­re repor­ter tre­bu­ie să achi­te sta­tu­lui 4,5% pri­ma medi­ca­lă, 6% – con­tri­bu­ţia la fon­dul de pen­sii, impo­zi­tul pe venit – 18%. În…

Circ cu doi „președinți”

Cur­tea Con­sti­tu­ţio­na­lă (CC) a vali­dat, marţi, rezul­ta­te­le ale­ge­ri­lor pre­zi­denţi­a­le din R. Mol­do­va în vari­an­ta Comi­si­ei Elec­to­ra­le Cen­tra­le (CEC). În câte­va zile, Dodon va fi insta­lat în fun­cţie. De fapt în…

Rusia, plecată şi rămasă

O dată cu des­tră­ma­rea URSS, Rusia s-a retras din Mol­do­va, dar de ple­cat nu a ple­cat nici­o­da­tă. Doar arma­ta a fost tre­cu­tă din­co­lo de Nis­tru, în Trans­nis­tria, unde Mosco­va și-a…