Arhiva: Editoriale

Disidenţi politici de serviciu

Nu îl cunosc per­so­nal şi, pro­ba­bil, nu ar fi tre­bu­it să mă opresc acum la acest subiect. Pen­tru a evi­ta sus­pi­ciu­ni­le, voi spu­ne, chiar de la înce­put, că aces­te rân­du­ri…

Două feţe ale „medaliei Putin”

Tot fiind cu ochii pe Dodon, s-ar putea să ne sca­pe lucru­ri mult mai seri­oa­se, decât decla­ra­ți­i­le beli­coa­se ale „pre­șe­din­te­lui”. În pri­mul rând, e vor­ba de jocul de-a „datul la…

Dodon şi vecina sa, NATO

Marţi, preşe­din­te­le Igor Dodon a vizi­tat insti­tu­ţi­i­le euro­pe­ne de la Bru­xe­l­les, tre­când şi pe la Car­ti­e­rul Gene­ral NATO. Până a ajun­ge la NATO, Igor Dodon a emis un mesaj în…

Dodon, singur

Des­pre fap­tul că Pla­ho­t­niuc şi Dodon joa­că un joc ascuns se vor­beş­te de mult. La fel ca şi des­pre tranza­cţia Mosco­vei cu Pla­ho­t­niuc, inter­me­di­ată de preşe­din­te­le Kîr­gî­zs­ta­nu­lui, Almaz­bek Atam­ba­ev, pri­vind…

Lupoaica şi leii lui Ion Ungureanu

Era o noap­te seni­nă. Una din­tre nopţi­le celea care pro­mi­teau un răsă­rit lumi­nos. Uniu­nea Sovi­e­ti­că încă nu se des­tră­ma­se, dar cră­pa din toa­te colţu­ri­le, răz­bo­i­ul ruso-moldovenesc din 1992 încă nu…

De ce Dodon vorbeşte în numele tuturor?

Ieri, proas­pă­tul preşe­din­te, Igor Dodon, a trans­mis un somp­tu­os mesaj de feli­ci­ta­re Patri­ar­hu­lui Kiri­ll al Rusi­ei, cu pri­le­jul împli­ni­rii de către aces­ta a opt ani de la „intro­ni­za­rea” sa în…

În plimbare, la Bruxelles

Rusia e flămân­dă şi goa­lă, la 10 — 15 kilo­me­tri de Mosco­va şi de mari­le cen­tre admi­nis­tra­ti­ve bate vân­tul prin buzu­na­re­le ruşi­lor şi cea­u­ne­le sună a gol. Pes­te jumă­ta­te din Rusie e…

Gaşca socialistă de la Preşedinţie

Chiar dacă doar a visat, nefi­ind sigur că ar putea deve­ni vreo­da­tă şef de stat, astăzi, Igor Dodon este aco­lo, la Preşe­dinţie şi, zi de zi, îşi com­ple­tea­ză echi­pa pre­zi­denţi­a­lă…