Arhiva: Editoriale

Igor Dodon în Italia

Igor Dodon a mers zile­le tre­cu­te ”într-o vizi­tă pri­va­tă” în Ita­lia. Fie­ca­re cetă­țean al Repu­bli­cii Mol­do­va, inclu­siv pre­șe­din­te­le aces­te­ia, are drep­tul să mear­gă în vizi­te pri­va­te ori­un­de pe glo­bul pămân­tesc,…

Legea e de partea jurnaliştilor. În SUA

În Sta­te­le Uni­te ale Ame­ri­cii liber­ta­tea pre­sei este garan­ta­tă de chiar pri­mul amen­dament al Con­sti­tu­ţi­ei. „The fir­st amend­ment” a fost adă­u­gat la Con­sti­tu­ţie cu 226 de ani în urmă, în…

De 25 de ani, „buni cu Rusia”

Kie­vul, în 3 ani de la inva­zia Rusi­ei împo­tri­va Ucrai­nei, a ajuns în Tri­bu­na­lul Inter­națio­nal de la Haga, iar noi în 25 de ani de la inva­da­rea Trans­nis­tri­ei de către…

Bătuți din Penitenciarul 13

Zil­nic, la ZdG, pri­mim scri­so­ri din închi­so­ri. Nu ne scriu „vede­te­le” con­dam­na­te, nu ne scrie Pla­ton sau Filat, nici Șor nu ne scrie din ares­tul său la domi­ci­liu, nici alt­ci­ne­va….

Eroism de 100 de lei

„Mă gân­desc la „Burun­du­cii” ace­lui an de răz­boi 1992. Mă gân­desc și la Filip Lupaș­cu, una din legen­de­le ace­lui răz­boi, omorât, prin tră­da­re, în una din misiu­ni­le sale de lup­tă….

De ce Ziarul de Gardă are acest nume?

Din când în când, cine­va încear­că să fure nume­le ZdG şi să se folo­seas­că de el. Marţi, un citi­tor ne-a infor­mat că o pagi­nă web-fantomă cu nume­le ziaruldegarda.com îşi bate…

Riscuri noi la Nistru

Ucrai­na nu e la pri­mul pro­iect de catas­tro­fă eco­lo­gi­că pre­me­di­ta­tă. Să ne amin­tim de Cana­lul de navi­ga­ţie Dună­re — Marea Nea­gră de la Bis­troe din Del­ta Dună­rii, lan­sat în 2004. De 13…

Disidenţi politici de serviciu

Nu îl cunosc per­so­nal şi, pro­ba­bil, nu ar fi tre­bu­it să mă opresc acum la acest subiect. Pen­tru a evi­ta sus­pi­ciu­ni­le, voi spu­ne, chiar de la înce­put, că aces­te rân­du­ri…