Arhiva: Ediţia PRINT

Arti­co­le apă­ru­te în edi­ţia tipă­ri­tă a Zia­ru­lui de Gar­dă

Presa Democrată şi eşecul ascuns

După mitin­gul de dumi­ni­că, 14 mai, în faţa Par­la­men­tu­lui R.Moldova, Vlad Pla­ho­t­niuc nu a mai rezis­tat şi a scris o scri­soa­re opo­zi­ţi­ei extra­par­la­men­ta­re şi tutu­ror par­ti­ci­panţi­lor. El le-a vor­bit aces­to­ra…

„Talentul nu are naţionalitate, iar arta nu are frontiere”

Pic­tu­ri­le sale sunt o filo­so­fie, o medi­ta­ţie asu­pra vieţii, îmbinând pre­zen­tul şi tre­cu­tul înde­păr­tat, con­di­men­ta­te cu sim­bo­lu­ri, ce tre­bu­ie des­ci­fra­te şi aran­ja­te ase­me­ni pie­se­lor dintr-un puz­z­le, con­tu­rând poves­tea pe care…

Telefonul pierdut

Soa­cra mea, Eli­za­be­th, sau pur şi sim­plu nana (cuvân­tul englez pen­tru buni­că), are 85 de ani. Într-o zi, ne-a amu­zat spu­nând că nu ara­tă rău la 78. Noi n-o mai…

Patru luni de regres

Era înce­put de an 2017 şi auto­ri­tă­ţi­le de la Chi­şi­nău prin­deau la curaj în legă­tu­ră cu fap­tul că, în urma unor soli­ci­tă­ri adre­sa­te insti­tu­ţi­i­lor euro­pe­ne, Comi­sia Euro­pea­nă pro­pu­nea acor­da­rea pen­tru…