Arhiva: Ediţia PRINT

Arti­co­le apă­ru­te în edi­ţia tipă­ri­tă a Zia­ru­lui de Gar­dă

Produse alterate în supermarketuri

În ulti­ma peri­oa­dă, numă­rul plân­ge­ri­lor care vizea­ză cali­ta­tea proas­tă a pro­du­se­lor ali­men­ta­re a cres­cut con­si­de­ra­bil. Agenţia pen­tru Pro­te­cţia Con­su­ma­to­ru­lui (APC) anu­nţă că, în 2016, au fost înre­gis­tra­te 320 de peti­ţii…

„Unii au timpul, noi avem Mămăliga”

Mămă­li­gă săra­tă, mămă­li­gă dul­ce, mămă­li­gă ama­ră – reţe­te­le celui mai cunos­cut fel de mân­ca­re de la noi au fost publi­ca­te în cel de-al doi­lea număr al revis­tei „Mămă­li­ga de Varşo­via”. Totu­şi, iubi­to­rii…

Natalia Golobciuc: „Arta nu este o pâine”

Biju­te­ri­i­le sunt deta­li­ul care ne com­ple­tea­ză ținu­ta, ne fac uni­ci, accentuându-ne fru­mu­se­țea. De aceas­tă păre­re este Nata­lia Golob­ciuc, care a deve­nit cunos­cu­tă pen­tru biju­te­ri­i­le sale excep­țio­na­le, ieși­te din tipa­rul obiec­te­lor…

Teze de vânzare

Teze­le ofe­ri­te la coman­dă au deve­nit o afa­ce­re tot mai răs­pân­di­tă în R. Mol­do­va. Nume­roa­se ofer­te, cu toa­te infor­ma­ţi­i­le adia­cen­te, pot fi acce­sa­te sim­plu pe inter­net. Deşi pla­gi­a­tul şi vân­za­rea…

De ce a ajuns Dodon în Italia?

Igor Dodon a avut recent o dis­cu­ţie mai seve­ră în fami­lie. Copi­ii, care înva­ţă la un liceu româ­ne­sc şi euro­pean, dar şi soţia, care vor­beş­te nu doar mol­do­ve­neş­te, ci şi…

Răul universal are un nume – CORUPŢIA

Inter­viu cu Pas­cal Vagog­ne, Amba­sa­do­rul Franţei în R. Mol­do­va — Cum au evo­lu­at rela­ţi­i­le comer­ci­a­le moldo-franceze după sem­na­rea Acor­du­lui de Liber Schimb? — Acor­dul de Liber Schimb Com­plet şi Apro­fun­dat…