Arhiva: Ediţia PRINT

Arti­co­le apă­ru­te în edi­ţia tipă­ri­tă a Zia­ru­lui de Gar­dă

Preşedinţi la început de an nou

Cu sau fără prea mul­te împu­ter­ni­ci­ri ofi­ci­a­le, şefii de sta­te sunt per­soa­ne­le la care cetă­ţe­nii, săra­ci sau boga­ţi, feri­ci­ţi sau nefe­ri­ci­ţi, opti­mi­ş­ti sau dis­pe­ra­ţi, îşi îndreap­tă nea­pă­rat pri­vi­ri­le, indi­fe­rent de…

Cum va fi anul 2017?

Zia­rul de Gar­dă a con­tac­tat un șir de spe­cia­liș­ti în dome­ni­i­le poli­tic, eco­no­mic, finan­țe, popu­la­ție, pen­tru a obți­ne un pro­nos­tic pro­fe­si­o­nist pri­vind sta­rea Repu­bli­cii Mol­do­va și a popu­la­ți­ei ei în…

Dodon la Moscova, cu două agende

Nu cred că mai exis­tă vreo expe­rien­ță în lume, când un pre­șe­din­te proas­păt ales și-ar fi per­mis să ple­ce într-o vizi­tă în stră­i­nă­ta­te, mai ales într-un stat cu care țara…

Un viitor european începe într-o școala europeană

Vii­to­rul fie­că­rei națiu­ni este deter­mi­nat de edu­ca­ție, coloa­na ver­te­bra­lă a dezvol­tă­rii uma­ni­tă­ții. O popu­la­ție bine edu­ca­tă și bine instru­i­tă este esen­ți­a­lă pen­tru a par­ti­ci­pa activ în soci­e­ta­te și a clă­di…