Arhiva: Ediţia PRINT

Arti­co­le apă­ru­te în edi­ţia tipă­ri­tă a Zia­ru­lui de Gar­dă

Feciori prin corespondenţă

Des­pă­rţi­ri­le de buni­ci, ani la rând, au deve­nit deja un ritu­al, care se desfă­şoa­ră sub ochii curi­oşi şi atenţi ai puţi­ni­lor veci­ni răma­şi în maha­la. Se pare că nimic nu…

Mituri despre eşecurile comerciale cu UE

După ce a cri­ti­cat în repre­ta­te rân­du­ri sem­na­rea, în noiem­brie 2014, a Acor­du­lui de Aso­ci­e­re cu Uniu­nea Euro­pea­nă, iar în cam­pa­nia elec­to­ra­lă a decla­rat că îl va denu­nţa oda­tă ajuns…

Atunci când depărtarea doare

Dimi­neţi­le de dumi­ni­că le dedi­căm, de obi­cei, copi­i­lor. Am ales de data asta un mega­parc, cu un cas­tel uri­aş în mij­loc, căsu­ţe din lemn, vreo trei, lea­gă­ne de toa­te mări­mi­le…

75 de ani de la asasinarea preotului Porfirie Şoimu

Părin­te­le Por­fi­rie este una din­tre vic­ti­me­le regi­mu­lui tota­li­tar, împu­ş­cat la 8 august 1942 în gula­gul sta­li­nist IVDEL din regiu­nea Sver­d­lo­v­sk. El s-a năs­cut la 26 febru­a­rie 1904, în satul Sto­ica­ni,…